ОБЩИНА ТРЯВНА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Законa за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ на Община Трявна. /Срока за заемането на длъжността е до завръщане на титуляра/

1. Кратко описание на длъжността: Осъществява целите на общината за устойчиво развитие и опазване на околната среда, предотвратяване на замърсяването и съхранение, развитие и опазване на екосистемите и биологичното разнообразие.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.:
 Висше образование, минимална образователна степен: Професионален бакалавър в областта на „Екология“ или „Опазване на околната среда“;
 Професионален опит: Не се изисква;
 Длъжностно ниво: 11;
 Експертно ниво: 7;
 Ранг: V младши;
 Вид правоотношение: Служебно.
2.2. По Закона за държавния служител:
2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
 Да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 Да е навършило пълнолетие;
 Да не е поставено под запрещение;
 Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

 

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
 Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 Е народен представител;
 Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;
 Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.
3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест.
3.2. Интервю.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел II. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.
4. Брой работни места: 1.
5. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 590 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 2150 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.
6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);
6.5. Автобиография;
6.6. Мотивационно писмо.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:
Документите се подават в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация- Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17,00 часа на 10-я ден /18.02.2019 г./ от публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 10-дневният срок започва да тече от деня, следващ деня на публикуването на обявлението за конкурса.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 и на интернет страницата на община Трявна – www.tryavna.bg.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа Jobs.bg и на интернет страницата на община Трявна – www.tryavna.bg.

 

Заявление за участие в конкурс ( по образец ) (21 KB)

Декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС ( по образец ) (30 KB)