Материали за обществено обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

септември 1, 2021
Автор: Веселин Михов

СПРАВКА СЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД – ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ОБЩИНА ТРЯВНА – 31.12.2020 Г.

СПРАВКА СЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВАТА НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОБЩИНА ТРЯВНА – 31.12.2020 Г.

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО §§ 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ОТЧЕТ РАЗХОДИ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ УТОЧНЕН ПЛАН И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ПЛАЧКОВЦИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА, ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА- ПРИХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

СПРАВКА ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 г