НА 21 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ БЧК

октомври 19, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Общинският съвет на Българският Червен кръст – Трявна започва предоставяне на хранителните пакети.

              Раздаването ще се извършва в Клуба на Общинската организация на хората с увреждания на адрес: Трявна, ул. „Асеневци” № 1, през периода 21 октомври – 3 ноември 2020 година от 9:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа. За Кметство Плачковци и Кметство Бангейци – в Кметствата. За останалите населени места – чрез кметските наместници.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекция „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца към месец 08.2020 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

          Всяко правоимащо лице може получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.