НАД 500 ПРОВЕРКИ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЕКОИНСПЕКТОРИТЕ КЪМ РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ГАБРОВО

ноември 16, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

През изминалия месец инспекторите по управление на отпадъците към Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово са извършили общо 527 проверки – 513 на територията на Община Габрово и 14 на територията на Община Трявна.

490 са проверките, извършени по план, а 37 са тези, извършени по подадени сигнали и жалби от страна на граждани и институции.

Плановите проверки за целия месец октомври включват контрол от страна на екоинспекторите по управление на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) – извършени са 19 бр., проверки ( в това число и проверки по сигнали), от които са издадени съответно 19 бр. констативни протокола на собственици на ИУМПС, в които е посочен и срок за отстраняването на тези отпадъци. От тях 14 бр. вече са предадени в център за разкомплектоване.

Извършен е и контрол по спазване на разпоредбите за управление на отпадъци от опаковки, както и контрол по изискванията за разделно събиране на биоотпадъци – проверени са общо 16 търговски обекта, от които 7 на територията на Община Трявна. Изготвени са 6 констативни протокола.

Проверени са още 6 юридически лица, които генерират отпадък от своята производствена дейност и е извършен контрол за правилно съхранение и регламентираното му предаване за последващо правилно третиране и са обходени 47 многофамилни жилищни сгради и обекти, в които се извършват текущи ремонтни дейности, като са издадени 4 констативни протокола и предписания за начина на събиране, транспортиране и изхвърляне.

49 са били проверките на местата, където е имало нерегламентирано изхвърляне на отпадъци като стъкло, текстил, авточасти и автомобилни гуми, битови отпадъци, отпадъци от опаковки и едрогабаритни отпадъци. Извършени са 40 планови обходи на населените места на територията на Община Габрово, 34 проверки за замърсяване около контейнерите; 12 проверки по нерегламентирани сметища; 220 проверки във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването; 2 проверки относно горенето на отпадъци; 2 проверки за замърсяване на въздуха; 1 за замърсяване на пътната мрежа; 2 за замърсяване на обществени места и 23 проверки относно управлението на дейностите с излезли от употреба гуми (проверка на местата за смяна на същите), от които са съставени 4 констативни протокола.

Инспекторите към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово са провели и 19 кампании, свързани с разпространението на информационни материали за правилно третиране на неопасните отпадъци. 3 от тях са проведени на територията на Община Трявна.

Извършените проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани и институции за изминалия месец на териториите на двете общини са относно: за излезли от употреба моторни превозни средства са постъпили 2 сигнала, вследствие на които са съставени и 2 констативни протокола; 5 са били проверките относно нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, вследствие на ремонтни дейности, като са издадени 3 бр. констативни протокола; 1 проверка е извършена във връзка с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци; 5 за замърсяване около контейнерите; 3 за нерегламентирани сметища; 4 за сметосъбиране и сметоизвозване, като тук е издаден 1 констативен протокол; 2 за управление на дейностите с излезли от употреба гуми (проверки на местата за смяна на гуми); 4 търговски обекта са били обходени по сигнали, като на всичките са издадени констативни протоколи; 2 проверки с 2 констативни протокола са извършени относно нерегламентирано замърсяване на пътни платна; 4 проверки са извършени в населени места, попадащи на територията на Община Габрово, като от тях е съставен 1 констативен протокол; същият брой проверки и издаден протокол, екоинспекторите са извършили и във връзка със замърсяването на обществени места и последната проверка, която е направена през месец октомври след постъпил сигнал е за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци.

В рамките на осъществения контрол са издадени 46 бр. констативни протокола с предписания и уведомителни писма. За същия период е съставен един акт за установяване на административно нарушение по Закон за управление на отпадъците и един фиш.

От Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово подчертават, че дейността по ежедневния обход и контрол, от страна инспекторите по управление на отпадъците на териториите на Община Трявна и Община Габрово, допринася за недопускане на замърсявания или ако има установени такива са предприети съответните действия за почистването им.

На база превантивна дейност и контрол, за изминалия месец, са сключени 61 бр. договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци, които са генерирани от домакинствата на територията на Община Габрово.