НОВ СРОК ЗА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ В ТРЯВНА

октомври 30, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В сайта на Община Трявна, раздел „Обяви по ЗУТ“, е публикувано обявление за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на индустриален компост“.

В обявлението се посочва следното:

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Хелиас“ ЕООД  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Инсталация за производство на индустриален компост“, намиращ се в ПИ 73403.501.467 с предназначение за друг вид производствени и складове дейности с площ 26 959 кв.м в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №146 – промишлено-индустриална зона.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

Подробна информация за инвестиционно предложение ” Инсталация за производство на компост “, с местоположение имот с идентификатор 73403.501.476 по КК и КР на гр. Трявна, може да намерите ТУК.

 

Поради факта, че инсталацията за производство на индустриален компост граничи с жилищни и обществени сгради, Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, улици в града, както и коритото на река Тревненска, Община Трявна подготвя отрицателно становище за изграждането на инсталацията. Компостът би имал отрицателно въздействие върху околната среда, живота и здравето на гражданите.

Инвестиционното предложение касае оползотворяването, намаляването и преобразуването на отпадъци, генерирани от различни индустрии. Дневното количество отпадъци е 67,2 тона. Годишният капацитет на инсталацията е 23 800 тона. Касае се за отпадъци от: животински изпражнения, урина, тор, утайки от отпадъчни води, отпадъци от животински тъкани, биологични и хранителни отпадъци, пластмаса, каучук и др.

Община Трявна призовава гражданите на общината също да изразят писмено своите становища в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68 в срок до 14 дни от обявлението за инвестиционно намерение.