ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА СПОРТНА ЗАЛА В ТРЯВНА

декември 21, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обявява архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала в Трявна от днес до 20 февруари 2023 год. Предвиденото място за обособяване на спортното съоръжение е до стадион „Ангел Кънчев“.

„Това е една от първите крачки, която правим в посока изграждане на така необходимата закрита спортна зала в гр. Трявна и осигуряване на условия за спорт на деца и младежи през цялата година. Вярваме, че кандидатите и техните архитектурни проекти ще предложат една съвременна модерна трактовка на визията на сградата.“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически/юридически лица или техните обединения, както и всяко друго подобно обединение, което може да изпълнява предмета на настоящия конкурс. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предметите на поръчката, а именно – строежи от четвърта категория. Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на проектната разработка от най-малко един архитект с пълна проектантска правоспособност, съгласно установените законови разпоредби, или еквивалентна правоспособност за чуждестранните лица.

Идейният проект трябва да представи цялостна визия на спортна зала с покрито спортно поле с размер 20.00/40.00 м, включващо игрално поле с размери 15.00/28.00 м и осигурителни полета околовръст с ширина 2.00 м. Полето за игра трябва да се проектира с възможност за осигуряване на спортни и тренировъчни игри, както и да се проектират към залата трибуни за зрители с общ капацитет на местата от 200 до 300 бр.

Обслужващият блок на залата трябва да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор-домакини и отбор-гости, съблекалня за съдийски състав, фитнeс зала с площ 50 кв.м., санитарен възел, както и помещения за технически инсталации.

Формулярът и документите за участие в конкурса трябва да се представят от участника в запечатан непрозрачен плик, в който се поставя и изготвения инвестиционен проект, фаза идеен за изграждане на спортната зала в Трявна. Проектът трябва да се представи в pdf формат – в четири екземпляра, на хартиен и цифров носител (диск, флашпамет или др.) в „Деловодсвото“ на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21. В случай, че пространственият обем на някои от приложенията е в размер, който не позволява поставянето им в плик, същите може да бъдат поставени в кашон или друга подходяща опаковка, която да се приложи към плика.

Пликът е с надпис: „Архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала, гр. Трявна“. Всички необходими документи, както и допълнителна информация може да откриете на сайта на Община Трявна, в раздел „Търгове и конкурси“.

Идейните проекти на всички, допуснати до участие лица, ще бъдат разглеждани и оценявани от компетентно жури, назначено от кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева.

Наградата за победителя е в размер на 1666, 67 лв. без ДДС или 2000, 00 лв. с ДДС. Не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място. Спечелилият ще има право да изготви впоследствие и техническия проект за изграждането на спортната зала в Трявна.

Подавайки заявление за участие и предавайки проект в конкурса, всеки от участниците се съгласява с условията за авторско право, описани в документацията на конкурса.

Възнаграждението, което бе предвидено и осигурено от Община Трявна за изготвяне на технически проект, включително осъществяване на авторски надзор, е в размер на 23 083, 33 (двадесет и три хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС или 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева с вкл. ДДС, от които: 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС за изготвяне на технически проект и 3 083,33 (три хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС за осъществяване на авторски надзор.

След Решение от 23.02.2023 год. на Общински съвет Трявна,  Приложение №1 – Разчет за капиталови разходи на Община Трявна за 2023 год., сумата е актуализирана и одобрените средства са в размер на 47 700 лв. с ДДС за изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор.

Адрес за кореспонденция и допълнителна информация:

  • Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21
  • имейл адрес: tryavna@tryavna.bg
  • Лице за контакти: Арх. Евгений Николов – 0895672185 и инж. Радостина Пухтова – 0899943155