ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ПЛАЧКОВЦИ

ноември 2, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

От 1 ноември 2021 год. Община Трявна обявява архитектурен конкурс за идеен проект на Централната градска част на Плачковци. Проектът обхваща площадното пространство пред сградата на кметството, както и прилежащия към него район. Целта на архитектурната разработка е да представи оригинално и индивидуално решение как централната градска част може да се  модернизира и благоустрои, за да се превърне в притегателно място за жителите и гостите на града.

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически/юридически лица или техните обединения, както и всяко друго подобно обединение, което може да изпълнява предмета на настоящия конкурс. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предметите на поръчката, а именно – строежи от четвърта категория. Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на проектната разработка от най-малко един архитект с пълна проектантска правоспособност, съгласно установените законови разпоредби.

Проектното предложение трябва да съдържа текстова информация за обекта, а именно заложените по него идеи за модернизация и благоустройство; архитектурни цветни чертежи в мащаб 1:100; визуализация на плановото решение; фрагменти на отделни зони, специфични и характерни части, други визуализации по преценка на проектанта.

Идейните проекти на всички, допуснати до участие лица, ще бъдат разглеждани и оценявани от компетентно жури, назначено от кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева.

Наградата за победителя е в размер на 833,33 лв. без ДДС и не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място. Спечелилият ще има право да изготви впоследствие и техническия проект за Централната градска част на Плачковци.

Идейните проекти се подават в срок до 17:00 ч. на 13.12.2021 год. в деловодството на Община Трявна – ул. „Ангел Кънчев“ №21.

Повече информация относно изискванията за кандидатстване и изготвяне на архитектурния идеен проект може да откриете на сайта на Община Трявна.