ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО НА ГРАД ТРЯВНА

август 26, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обявява открит конкурс на тема: „Изработване на туристическо лого на град Трявна“.

Конкурсът е обявен със заповед №513/10.08.2020 г. на кмета на Община Трявна Силвия Кръстева.

Конкурсът ще се проведе при следните правила:

 

 

 

ПРАВИЛА

за

провеждане на конкурс за изработване на туристическо лого на град Трявна

 

 1. Организатор на конкурса: Община Трявна.
 2. Цел на конкурса: развиване на бранд „Трявна“ с цел налагането на общината като привлекателна туристическа дестинация и отличаването ѝ от останалите конкуренти на туристическия пазар.
 3. Предмет на конкурса: да бъде изработен идеен проект на туристическо лого на град Трявна.
 4. Награди за класираните участници: В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:
 • 500 лв. за победителя
 • 300 лв. за класирания на II място участник
 • 200 лв. за класирания на III място участник
 1. Авторски права: С участието си в конкурса всеки кандидат дава изричното си съгласие Община Трявна да използва, преработва, както намери за добре, да предоставя на трети лица, да се разпорежда с изработения от него проект, както и всякакви други права свързани с него.
 2. Изисквания към участниците в конкурса: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица.

В конкурса не могат да участват: лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма; членове на журито, резервните членове и свързани с тях лица съгласно § 1., т. 15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито.

Кандидатите представят следните документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

6.2. Кратка автобиография (до една машинописна страница) на автора или екипа, който е разработил проекта;

6.3. Собственоръчно попълнена и подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието им с условията на конкурса, авторството им на идейния проект и обстоятелството, че проектът не е използван преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма, не са свързани лица, съгласно § 1., т. 15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с членовете на журито, резервните членове, че не са лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито.

6.4. Декларация за съгласие за обработване на личните им данни.

Заявлението и декларациите могат да бъде изтеглени от www.tryavna.bg.

 1. Изисквания към проектите:

7.1. Проектът трябва да бъде авторски и оригинален. Всеки кандидат може да участва само с един проект.

7.2. Графичният образ трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди – напр. банери, плакати, бланки, баджове и т.н.).

7.3. Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват представата за Трявна като град с характерно културно-историческо наследство и своеобразна природа.

7.4. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

7.5. Проектите задължително трябва да съдържат думата „Трявна“ (изписана с кирилица за варианта на български език) и „Tryavna“ (изписана на латиница за варианта на английски език).

7.6. Всеки проект трябва да се представи на хартиен и електронен носител в два варианта – цветен и черно-бял. Електронният носител е CD или флаш памет, а файловете да са във векторен формат.

7.7. Проектите трябва да са придружени от кратко описание (до една машинописна страница в word формат) на идеята на предложеното лого и най-основните технически характеристики – използван шрифт, цветове (CMYK, AdobeRGB) и пропорции на графичната и текстовата част от логото.

 1. Подаване на предложенията: Проектите, заедно с посочените документи се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предмета на конкурса и името на участника, в деловодството на Центъра за административно обслужване на Община Трявна в срок до 30 (тридесет) дни от публикуването на обявата за конкурса.

Документите се подават лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, по пощата или чрез куриер. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите документите, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

Ако кандидатът изпрати документите си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидатът следва да съобрази посочения краен срок за получаване на документите в деловодството на Община Трявна. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на документите в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер.

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

Регистрация за участие – 30 дни от датата на обявяване.

Допускане до участие: Журито, по т. 10 от настоящите Правила, разглежда документите на лицата, регистрирани за участие, и допуска до участие в конкурса онези от тях, които отговарят на условията по т. 6.1. – 6.4., т. 7.5., 7.6., 7.7. и т. 8.  Допуснатите и недопуснатите до участие лица се уведомяват на посочения от тях имейл адрес от председателя на журито. Решението на журито за допускане или недопускане до участие не подлежи на обжалване пред Възложителя или по съдебен ред.

Оценяване и класиране на проектите – извършва се от назначеното от Възложителя жури в двуседмичен срок от изтичане на срока за представяне на проектите.

Жури: Допускането до участие, оценяването и класирането на проекти се извършва от 5-членно жури, чиито членове се определят със заповед на кмета на община Трявна. В състава на журито влизат: 1 представител на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна, 1 общински съветник в Общински съвет Трявна, 1 преподавател от НГПИ „Тревненска школа“ – гр. Трявна, 1 юрист, зам.-кмета на община Трявна. Оценяването и класирането на проектите е в оперативната самостоятелност на журито.  Възложителят утвърждава протокола на журито, с който е извършено класирането, с което конкурсът приключва. Ако възложителят откаже да утвърди протокола връща преписката на журито с мотивирана резолюция за извършване на нова оценка и класиране. Указанията на възложителя са задължителни за журито. Извършеното оценяване и класиране от журито не подлежи на обжалване от кандидатите.

 1. Приключване на конкурса: Организаторът ще обяви класирането на проектите на официалния сайт на Община Трявна. За класираните от I-во до III-ро място проекти, авторите ще получат и лично информация за наградите на предоставените имейли и телефони.
 2. Прекратяване на конкурса: Кметът на Община Трявна прекратява конкурса със заповед, когато:

– не е подадено нито едно заявление за участие или няма допуснат нито един участник;

– всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора;

– се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът.

 1. Въпроси и отговори: Всички лица имат право да задават писмено въпроси към организатора на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 или на tryavna@tryavna.bg
 2. Приложения:

Приложение № 1: Заявление за участие в конкурс за изработване на туристическо лого на град Трявна

Приложение № 2: Декларация за обработване на личните данни

Приложение №  3: Декларация по т. 6.3. от настоящите Правила.  

 

Определено е жури за провеждане на конкурса в състав:

Председател: Марин Маринов – зам.-кмет на Община Трявна

Членове:

 • Адв. Галин Ненов – юрист при Община Трявна;
 • Даниела Дабкова – уредник в Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство Трявна;
 • Арх. Константин Брънеков – общински съветник в Общински съвет Трявна;
 • д-р Добрин Атанасов – преподавател в НГПИ „Тревненска школа“.

 

Срок за приемане на конкурсните предложения – до 30 (тридесет) дни от публикуването на обявата за конкурса (до 25.09.2020 г.).