ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КОЛЕКТОР В ТРЯВНА С ПУДООС

октомври 18, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Сключеният договор е между Община Трявна и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 592 497,59 с ДДС за изпълнение на проекта „Канализационен колектор в гр. Трявна“. Осигуреното финансиране е за предвидените по обекта строително-монтажни работи (СМР). За тяхното изпълнение общината също предоставя финансови средства от своя бюджет в размер на 359,28 с ДДС. Изборът на изпълнител на СМР вече е направен след процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Канализационен колектор в гр. Трявна“. Срокът за изпълнение и окончателно отчитане на дейностите по сключения договор е не по-късно от 14.10.2024 г.

Проектът за реконструкция и доизграждането на вече съществуващия канализационен колектор в Трявна цели да прекрати отичането на отпадъчни води в р. Тревненска и да укрепи участъка на колектора покрай реката, който е застрашен от нейното ерозионно действие. Предвидените строителни-монтажни дейности максимално ще облекчат местното ни население, тъй като с реконструкцията и доизграждането на клон 1 и клон 3 на колектора, отпадъчните води ще се свързват и отичат по-лесно към предвидената за това пречиствателна станция в града. Не на последно място ще се предотврати отичането и на битово-фекални води от източната част на града в р. Тревненска и ще се пречистват отпадъчните води от район с население около 800 души, което представлява 8,5% от местното население.

Предвижда се трасето на новата канализация да започне от кръстовището на ул. „Украйна“ и ул. „Александър Стамболийски“ до свързването й с канализационния Дюкер 1 на ул. „Индустриална“. По този начин ще се извършва и отвеждането на отпадъчните води към пречиствателната станция. Общата дължина на новопроектирания участък на Клон 1 е 654.93 m, а на Клон 3 – 29.87 m., като изграждането на канализационния колектор ще бъде само в сервитута на р. Тревненска без да засяга частни и общински имоти.