ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

декември 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

През изминалата седмица Община Трявна представи подробно проекта за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация, чийто договор за изпълнение бе подписан на 29 април тази година. Началната пресконференция се проведе в Заседателна зала №403 на местната администрация и събра ръководството на Община Трявна и Общински съвет Трявна, служители на общинска администрация, общински съветници и заинтересовани граждани. В представянето на проекта участва и инж. Сергей Фашевски – представител на норвежкия партньор „Норск Енерджи“.

Гостите бяха приветствани от кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която официално откри встъпителната пресконференция.

„Нека да тръгнем и ние да гоним добрия опит на партньора, за да може да внедрим мерки за енергийна ефективност първоначалното в сградата на общинска администрация, след което да продължим и в други обекти. Искам да изкажа благодарността си към организаторите на встъпителната пресконфереция, на партньорът, който се отзова така бързо да ни съдейства и се надявам да научим и от него добрия опит, по който трябва да продължаваме да работим не само нашата община, а цялата страна. Подготвили сме и ние прескоференция, на която ще запознаем с основните дейности, които трябва да се осъществяват и процедурите, които в момента текат.“ сподели при откриването кметът на Община Трявна.

Основните дейности, цели и очаквани резултати при изпълнение на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“ представи инж. Радостина Пухтова – ръководител на проекта. Средствата за него са по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Пред присъстващите инж. Радостина Пухтова подчерта, че основната цел на проекта е подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на Община Трявна чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление на енергия.

„Изготвеният технически проект предвижда внедряването на всички задължителни енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ от енергийното обследване на Административната сграда на Община Трявна, така че от клас „D“ от скалата на енергопотребление, на който тя отговаря към настоящия момент, да бъде постигнат най-високия енергиен клас „А+”. С това ще се осигури намаляване на енергопотреблението и енергийните разходи, повишаване на енергийната ефективност на сградата, ще се създадат по-добри условия за пребиваване и топлинен комфорт.“ допълни още инж. Пухтова.

В обхвата на проекта е включена цялата сграда на Общинска администрация, включително средната тераса, както и прилежащите подходи, входове, стълбища, еркери. Предвижда се изпълнение на строително-монтажни дейности, сред които топлинно изолиране на външни стени, както и топлинно изолиране на подове.

„Към настоящия момент сградата се отоплява с котел на дизелово гориво чрез централна радиаторна отоплителна инсталация (алуминиеви радиатори), електрически отоплителни уреди и климатици. Предвижда се изграждане на система за отопление/охлаждане на фреон VRF, за всеки етаж – самостоятелна VRF система. Тръбната разводка ще е от медни тръби с изолация от микропореста гума. Предвижда се и изграждане на система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия.“ поясни ръководителят на проекта и допълни, че системата за автоматизация ще се осъществява чрез централен контролер за управление и мониторинг, който ще може да следи в реално време консумацията на всяка външно тяло на VRF системата. Проектът включва и подмяна на вътрешните осветителните тела от луминесцентни лампи с LED осветителни тела.

По време на встъпителната пресконференция стана ясно, че на покрива на сградата на общинска администрация ще бъде изградена фотоволтаична система за производство на енергия, както ще бъде изпълнена и заземителна инсталация на фотоволтаичната електрическа централа.

„Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване на разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, като от друга страна ще се подобри комфорта и енергийната характеристика на сградата. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето. Предвижда се да се реализират 90% спестяване на енергия. Спестени емисии CO2 – 448 т.“ завърши инж. Радостина Пухтова.

Освен намаляване на енергопотреблението чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки за отопление, проектът ще допринесе и за укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти. Представителят на норвежкия партньор инж. Сергей Фашевски подробно разясни пред присъстващите дейността на „Норск Енерджи“ и сподели добри работещи практики и технологии от дейността, която организацията извършва в тяхната база в Осло.

Безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“, е на стойност 897 701, 14 лв., от които 763 045, 97 лв. европейско финансиране и 134 655, 17 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение е две години.