ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИПОМНЯ КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ЕТАП II

ноември 9, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със зачестили запитвания на граждани относно новата програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България, местната власт предоставя наличната до момента информация на всички заинтересовани лица и насоките за кандидатстване по предстоящата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

В Етап II одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездно финансиране и  20% съфинансиране от собствениците на имотите. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.
 • За всяко ПИИ цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.
 • При наличие на недопустими разходи в ПИИ, то те са изцяло за сметка на КП.
 • КОИ СГРАДИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ?

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

 • * Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
 • КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ?

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са учредили и регистрирали Сдружение на собствениците (СС). Необходимо е решение на общото събрание на етажната собственост с най-малко 67% съгласие, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Всяко сдружение поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както и индикативна количествено-стойностна сметка.

Нов момент в програмата е, че тези разходи ще бъдат възстановени на сдруженията, в случай, че сградата бъде одобрена за саниране и съобразно срока, в който са кандидатствали.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за техническо и енергийно обследване.

За целите на кандидатстването и изпълнението на одобрените проекти, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община.

Кандидатите трябва да изготвят справка за потреблението на електроенергия за всеки обект за срок от 3 години назад. Актуалното състояние трябва да се изиска от председателя на СС и предоставянето на ИТН за всеки електромер и удостоверяващите сдружението документи.

 • КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 1. Процент енергийно спестяване на първична енергия;
 2. Очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид;
 3. Брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н.
 4. Колко % от идеалните части на общите части на ЕС са подкрепили изпълнението на проекта;
 5. Ниво на подобрение на жилищната инфраструктура – клас енергопотребление, монтаж на инсталации на ВЕИ, архитектурен облик.
 • ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
 • По външните сградни ограждащи елементи:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
 • По системите за поддържане на микроклимата:
 • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.
 • ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА И СЛЕДНИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 2. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и на технически паспорт на сградата;
 3. Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 4. Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 5. Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 6. Въвеждане на обекта в експлоатация;
 7. Публичност и информация на проекта;
 8. Организация и управление на проекта.
 9. Жилищните сгради, в които има стопански обекти – магазини, офиси и пр. следва да обърнат внимание и на указанията за минимални държавни помощи и спецификата на разходите по проекта в такива случаи.
 • НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 2. Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
 3. Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 4. Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 5. Ремонт и подмяна на ВиК инсталации
 • СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 ч. на 16.01.2024 год.

Документацията трябва да бъде предавана в общинска администрация до 10.12.2023 г., за да бъде прегледана и ако има пропуски и неточности да бъдат коригирани.

Общинска администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структура за наблюдение и докладване.

Прилагаме образци на документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за информация