ОБЩИНА ТРЯВНА С ГОТОВИ ПРОЕКТИ ЗА УЛ. „ЗАХАРИ ПЕТРОВ“ И УЛ. „ЦАНЬО ШИШКОВ“ В ГР. ТРЯВНА. КАНДИДАТСТВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ В НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА

декември 9, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна има готовност да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на ремонт на планирани улици, с което ще продължи да подобрява уличната инфраструктура в града. Проектното предложение, с предмет „Реконструкции на улици в град Трявна“, е изготвено за ул. „Захари Петров“ и ул. „Цаньо Шишков“ и ще бъде подадено в началото на новата година.

 

 

 

Кандидатстването е по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Ремонтът на тези две улици е належащ, поради изключително лошото им състояние, има доста компрометирани участъци по тяхната дължина и подобен ремонт не бива да бъде отлаган.“ коментира кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева във връзка с предстоящото кандидатстване по посочената мярка.