ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ЛИЦА ПО „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + КОМПОНЕНТ 2“

август 3, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Вече познатия социален проект „Патронажна грижа +“ продължава и пред следващите 6 месеца на територията на Община Трявна. Така, от 1 септември 2022 год. до 28 февруари 2023 год. ще бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги на хора с увреждания и лица в риск във връзка с ограничаване разпространението на пандемията от Covid-19 и преодоляване на последиците от нея.

Проектът „Патронажна грижа + в Община Трявна – Компонент 2“ се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M90P001-6.004 „Патронажна грижа +“; Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“. Социалната подкрепа по проекта е изцяло от Европейския социален фонд и е на стойност 147 748, 50 лв.

Заявления за кандидатстване може да изтеглите оттук: ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Документи се подават и в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Трявна, намиращ се на ул. „Индустриална“ №1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., стая №6. 

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидат-потребителите могат да се обръщат към Ивелина Койчева – Координатор на проекта, на тел. 0878627139. 

„Патронажна грижа + в Община Трявна – Компонент 2“ е насочен към лица с увреждания; възрастни хора с невъзможност за самообслужване; лица над 54 год.; лица, поставени под карантина във връзка с Covid-19; лица от рисковите групи за заразяване с Covid-19; други уязвими групи – минимум 47 души, както и потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности – минимум 134 души и служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, включително предоставящи социални и здравни услуги и такива на доставчици на социални услуги – 51 души.

Специфичните цели са осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда и подкрепа за адаптиране на социалните услуги – делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на Covid-19.

В рамките на проекта ще бъдат предоставяни почасови (до 2 часа дневно) мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; психологическа подкрепа и консултиране; доставка на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, включително лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа от/до домовете на потребителите. Осигуряват се и всички необходими средства за предпазване от Covid-19.

Очакваните резултати и положителни ефекти е да се развият комплексни (здравни, социални и психологически) услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания, както и да се удовлетворят целевите групи чрез предоставяне на комбинирани грижи.