ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА УЛ.“ЧЕРНОВРЪХ“ В ТРЯВНА

април 12, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна започва дългоочакван и належащ за извършване ремонт на ул.“Черновръх“ в Трявна. През изминалата седмица, на 7 април, г-жа Силвия Кръстева подписа административен договор с Държавен фонд Земеделие, с което официално постави начало на дейностите по реконструкция на улицата. Проектът е по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год. и се изпълнява по процедура BG06RDNP001-19.455-МИГ Дряново- Трявна. Подписаният договор е на стойност 83 055,75 лв. без ДДС и включва също така извършване на ремонт на съществуващите тротоари там.

Ул. „Черновръх“ започва от кръстовището с ул. „Кисийска мера“ и продължава до края на ул. „Бенковска“ в Трявна. Строена е преди повече от 50 години и в момента състоянието й е компрометирано. В доста участъци асфалтовата настилка е напукана, не липсват и образували се във времето дупки по нейната дължина, което не отговаря на изискванията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт, сочи техническата спецификация на проекта. Именно поради тази причина местното ръководство реши, в края на май миналата година, да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, с която да подобри уличната инфраструктура и придвижването на гражданите в този жилищен район на града.

Предвижда се по асфалтовата настилка да се извършат подготвителни работи, изразяващи се във фрезоване на съществуващата вече такава, като в някои участъци ще се наложи цялостно премахване на компрометираната настилка. Всички бетонови бордюри и съществуващи тротоарни настилки ще бъдат натрошени и премахнати, като строителните отпадъци ще бъдат натоварени, транспортирани и складирани съответно до депо за отпадъци. В проекта е заложено полагането на основен пласт от несортиран трошен камък с височина 20 см., включително уплътняване. Ще бъде положен и битумен разлив за връзка, върху който се предвижда полагането на друг пласт от неплътен асфалтобетон с минимална височина 4 см. Между двата пласта е предвиден трети слой битумен разлив. Ремонтът включва още промяна в нивото на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти, както и ремонт на съществуващи линейни отводнители.

Старата тротоарна настилка също ще бъде премахната, като на мястото й ще бъде положен трошен камък за основа, пясъчна възглавница със средна дебелина 5 см., геотекстилно платно за защита от прорастване на растителност и нови бетонни плочи. По дължината на цялата улица ще бъде положена маркировка със светлоотразителни перли за водеща и за осова линия.

Срокът за изпълнение на договора по проекта „Рехабилитация на ул. „Черновръх“ в Община Трявна“ е 30 юни 2023 год.