Община Трявна стартира предоставянето на социална услуга „Асистентска подкрепа“

март 9, 2021
Автор: Веселин Михов

image

Община Трявна стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Трявна в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги СТАРТИРА прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Услугата включва подкрепа при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

      Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като представят следните необходими документи:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно в работни дни, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 Приемът на документи за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се осъществява в Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна, ул. „Индустриална“ № 1, от 10.03.2021 година, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Образците на заявления могат да бъдат получени в Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна, ул. „Индустриална“ № 1, както и изтеглени от официалната интернет страница на Община Трявна на адрес: www.tryavna.bg.

За допълнителна информация тел. 0878627139 – „Асистентска подкрепа“ – Трявна, Ивелина Койчева – Социален работник „Асистентска подкрепа“.

Заявление кандидат-потребител