Програма за управление на дейностите по отпадаците на територията на Община Трявна в период на действие на програмата 2021-2028 г. / Приета с решение на Общински съвет Трявна №56/25.04.2024 г.


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2021 – 2028 Г. /Приета с решение на Общински съвет Трявна №11/25.01.2024 г./


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023Г./Приета с решение на Общински съвет Трявна №192/22.12.2022 г./


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2023-2026 Г./Приета с решение на Общински съвет Трявна №42/30.03.2023 г./