„Медицински център д-р Теодоси Витанов“ ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ, създадено с Решение № 14 от 27.01.2004 г. на Общински съвет – Трявна на основание Закона за лечебните заведения и Търговския закон.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Трявна като правата на собственика на капитала се упражняват от Общински съвет – Трявна.
Седалище и адрес на управление на дружеството са гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1. Единен идентификационен код (ЕИК): 107559452.
Предметът на дейност е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и медикодиагностични изследвания по пакети по закона за лечебните заведения. Код на основна икономическа дейност по КИД 2008: 86.22.
Дружеството се управлява и представлява от управителя д-р Светла Брънекова.

Политика за оповестяване на информация на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД

Междинен финансов отчет – първо тримесечие 2020 г.

Междинен финансов отчет – полугодие 2020 г.