„Тревненска седмица“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено с Решение № 187/20.12.2001 г. на Общински съвет – Трявна на основание Търговския закон.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Трявна като правата на собственика на капитала се упражняват от Общински съвет – Трявна.
Седалище и адрес на управление на дружеството са гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33. Единен идентификационен код (ЕИК): 107543940.
Предметът на дейност е издаване на вестник „Тревненска седмица“, производство,издаване и разпространение на друга печатна информация, рекламноиздателска и импресарска дейност и други дейности и сделки, незабранени със закон. Код на основна икономическа дейност по КИД 2008: 58.13.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Марина Гашпарова.

Политика за оповестяване на информация на „Тревненска седмица“ ЕООД

Междинен финансов отчет – първо тримесечие 2020 г.

Междинен финансов отчет – второ тримесечие 2020 г.