„Здравец“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено с Решение № 107/31.05.2004 г. на Общински съвет – Трявна на основание Търговския закон.
Капиталът на дружеството е в размер на 58 300 (петдесет и осем хиляди и триста) лв., разпределен в 583 (петстотин осемдесет и три) дяла по 100 (сто) лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Трявна като правата на собственика на капитала се упражняват от Общински съвет – Трявна.
Седалище и адрес на управление на дружеството са гр. Трявна, ул. “Ангел Кънчев” № 89. Единен идентификационен код (ЕИК): 107564271.
Предметът на дейност е дърводобив (след изпълнение на изискванията на закона), залесяване, строителни дейности, стопанисване на спортни обекти и други, незабранени от закона дейности. Код на основна икономическа дейност по КИД 2008: 02.20.
Дружеството се управлява и представлява от управителя инж. Тони Тодорова.

Заповед № 346/03.01.2018 г. За участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.49, ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на настояща дървесина на корен по категории и сортименти.  Документи (12 MB)

Политика за оповестяване на информация на „Здравец“ ЕООД

Междинен финансов отчет – първо тримесечие 2020 г.

Междинен финансов отчет – полугодие 2020 г.