Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, публикувана на 19.09.2019 г. /1/

Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на обина Трявна, публикувана на 16.07.2019 г. /2/

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Трявна, публикувана на 17.01.2020 г. /3/

Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна, публикувана на 31.08.2021 г. /4/

Наредба за търговската дейност Отменена с Решение № 154 от 26.08.2021 г., отмяната е публикувана на 31.08.2021 г. 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, публикувана на 28.05.2019 г. /5/

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувана на 04.10.2018г. /6/ Отменена с Решение № 163 от 30.09.2021 г., отмяната е публикувана на 07.10.2021 г.

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна, публикувана на 02.05.2019 г. /7/

Наредба за предоставяне на общински концесии, публикувана на 06.10.2008 г. /8/

Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни  табели и обяви на територията на община Трявна, публикувана на  09.08.2018 г. /9/

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Трявна, публикувана на 20.05.2022 г./10/

Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Трявна в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, публикувана на 31.08.2021 г. /11/

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувана на 02.03.2023 г. /12/

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Трявна,  публикувана на 07.12.2016 г. /13/

Наредба за управление на общинските пътища, публикувана на 05.03.2019 г. /14/

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Трявна, публикувана на 28.04.2008 г. /15/

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Трявна, публикувана на 07.12.2008 г. /16/

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна, публикувана на 02.05.2019 г. /17/

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувана на 01.04.2021 г./18/

Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Трявна, публикувана на 03.05.2015 г. /19/

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Трявна, публикувана на 16.07.2019 г. /20/

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Трявна и издване на сертификати клас В, публикувана на 08.07.2014 г. /21/

Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, публикувана на 03.11.2022 г. /22/

Наредба за принудитено изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на общинаТрявна, публикувана на 23.09.2014 г. /23/

Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкепа за личностно развитие, и реда за тяхното вписване, публикувана на 05.09.2016 г. /24/

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, публикувана на 20.05.2022 г./25/

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трявна , публикувана на 05.11.2020 г./26/

Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца на територята на община Трявна, публикувана на 04.02.2021 г./27/

Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Трявна, публикувана на 27.05.2021 г./28/ – Отменена с Решение № 37 от 30.03.2023 г., отмяната е публикувана на 06.04.2023 г.

Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност и физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност, публикувана на 06.04.2023 г. /29/