……………………………………………………………………………………………………………..

Приложение № 2 към Решение № 17 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 17 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 17 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна 2019-2022 г. и на Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна 2019-2029 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 16 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр. Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 15 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 15 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно одобряване извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 14 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 13 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне на делегат на Общински съвет – Трявна в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 12 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне на представител в Областния съвет за развитие, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 11 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 10 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 27.12.2019 г.      

Решение № 9 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.       

Приложение № 3 към Решение № 8 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Приложение № 2 към Решение № 8 от 19.12.2019 г.,  публикувано на 27.12.2019 г.     

Приложение № 1 към Решение № 8 от 19.12.2019 г., публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 8 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2020 година, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 7 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно даване на съгласие Община Трявна да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2020 г.  по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект: „Преустройство на сектор за водолечение към отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ гр. Трявна, публикувано на 27.12.2019 г.

Решение № 6 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г.,публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 5 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета на ДГ „Калина“ гр. Трявна в частта издръжка на „Детска кухня“ и промяна бюджета на ДГ „Осми март“ гр. Плачковци, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 4 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета на ДГ „Светлина“ гр. Трявна в частта за издръжка, публикувано на 27.12.2019 г.         

Решение № 3 от 19.12.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника)., публикувано на 27.12.2019 г.

————————————————————————————–

Решение № 2 от 09.12.2019 г. относно: Избор на Временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 16.12.2019 г.           

Решение № 1 от 09.12.2019 г. относно: Избор на Председател на Общински съвет – Трявна, публикувано на 16.12.2019 г.                                                

МАНДАТ 2019-2023 година

—————————————————————————–Решение № 145 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна за финансиране по Процедура за подбор на  проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 144 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение относно разрешаване  изработването на Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ 73403.503.51,  73403.503.3,  73403.19.17  и   73403.14.1  и ПУП – парцеларен план на водопровод в земеделски и горски територии и трасета на водопровод и ел. проводи в урбанизирани територии за обект: Допълнително  водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци, общ. Трявна – предпроектни проучвания, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 143 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10  по КК и КР на с. Черновръх, община Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 142 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно учредяване право  на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2855 по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 141 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд –Трявна,  публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 140 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Габрово,  публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 139 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 139 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно Тарифа за определяне размера на таксите за услугите, предоставяни от Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване – гр. Трявнапубликувано на 19.09.2019 г.

Решение № 138 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно издаване на Запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 137 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Подобряване състоянието на местообитанията на видове от НАТУРА 2000 с важно екологично значение на територията на Община Трявна по Процедура № BG16M1OP002-3.014 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2019 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение Решение № 136 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно подаване на проектно предложение с работно заглавие „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“ по BG16М1ОР002-2.009 – Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда“ по приема за 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 135 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 135 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно отмяна на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, приета с Решение № 39 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Трявна, и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 134 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Плачковци“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 133 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение  относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 132 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно одобрение на кандидата, класиран на първо място в проведения конкурс за избор на  управител и възлагане на управлението на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 131 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешаване  за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1  по КК и КР на с. Станчов хан, община Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“,  публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 130 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, община Трявна с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 129 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, община Трявна с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 128 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно съгласие за изменение на кадастралната карта в землище Белица, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 127 от 12.09.2019 г. относно:  Предложение  относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „В. Левски“ – гр. Плачковци през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 126 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. П.Н. Райков“ – гр. Трявна през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 125 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно разрешаване за формиране на подготвителна група и паралелки в СУ „П.Р.Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2019/2020 година, публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 124 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, което ще се проведе на 17 септември 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 123 от 12.09.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 123 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 122 от 12.09.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 121 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2019 г., публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № 120 от 12.09.2019 г. относно: Предложение  относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2018 г., публикувано на 19.09.2019 г.

———————————————————————————————————————————

Решение № 119 от 31.07.2019 г. относно:Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ  „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 118 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2019 г.,публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 117 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно финансово подпомагане дейността на Пламена  Анатолиева Якимова, като състезател към СК „Хикари“ гр. Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 116 от 31.07.2019 г. относно:  Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост с № 501.9525 по кадастралния план на гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 115 от 31.07.2019 г. относно:  Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2827, имот, частна а общинска собственост с идентификатор 73403.501.2467 и  имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2826, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 114 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ I – за стопански дейности,   УПИ II-1987, УПИ III-1988, УПИ IV-1989 и УПИ IX-2291 от кв. 4, улица с о.т.6 – о.т.17 и УПИ II-за кметство и трафопост от кв. 3, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 113 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне на имот с идентификатор         № 81058.374.21, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 112 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 12 август 2019 г., публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 111 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно удостояване на Златко Паунов със званието „Почетен гражданин на Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 110 от 31.07.2019 г. , публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 110 от 31.07.2019 г. относн0: Предложение относно приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публикувано на 07.08.2019 г.

Решение № 109 от 31.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост, публикувано на 07.08.2019 г.

—————————————————————————————————————————————-

Решение № 108 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи във връзка с кандидатстване  на Община Трявна за финансиране по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура”,  публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 къмРешение № 107 от 10.07.2019 г.  публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 107 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 106 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.04.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 105 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване, ливади, от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 104 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд в землището на с. Престой, Община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 103 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 7 – занаятчийска работилница, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 102 от 10.07.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 102 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 101 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ и трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0.4V НН за външно ел. захранване до поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 100 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна за част от кв. 102 и кв. 104 и улици с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а  и о.т. 341-340-149-148, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 99 от 10.07.2019 г. относно: Предложение  относно  изграждане на Военноисторически  парк „Кръстец“ в района на връх Кръстец, община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 98 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Елка Стоянова Бонева, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 97 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно поименен състав и секретар на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 96 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 95 от 10.07.2019 г. относно:  Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 94 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, на 29 юли 2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 93 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 92 от 10.07.2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 92 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно отмяна на Наредба за управление на общинските горски територии в Община Трявна и приемане на нова Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Трявна, публикувано на 16.07.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 91 от 10.07.2019 г.,  публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 91 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна, публикувана на 16.07.2019 г.

Решение № 90 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 89 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – град Трявна в обявения от Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания, публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 88 от 10.07.2019 г. относно: Предложение относно промяна в бюджета на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – град Трявна за и в разчета за капиталови разходи за 2019 г., публикувано на 16.07.2019 г.

————————————————————————————————

Решение № 87 от 23.05.2019 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбите на чл. 34, ал.1, т.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Трявна, приета с Решение № 120 от 29.09.2008 година на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 86 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 85 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 84 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 54 от 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 83 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  предоставяне безвъзмездно право на ползване върху медицинска апаратура-ехограф, публикувано на 28.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 82 от 23.05.2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 82 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността „Управител на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна“, публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 81 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово“, насрочено за 10 юни 2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 80 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно  упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 10 юни 2019 г., публикувано на 28.05.2019 г.

Решение № 79 от 23.05.2019 г. относно: Предложение относно изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна, приета с Решение № 61 от 24.04.2019 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 28.05.2019 г.

————————————————————————————————-

Приложение № 1 към Решение № 78 от 09.05.2019 г., публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 78 от 09.05.2019 г. относно: Предложение за избор на форма за управление на горските територии, собственост на Община Трявна, публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 77 от 09.05.2019 г. относно: Предложение относно освобождаване Управителя на „Здравец“ ЕООД  гр. Трявна, по взаимно съгласие, публикувано на 15.05.2019 г.

Решение № 76 от 09.05.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна за 2018 г., публикувано на 15.05.2019 г.

—————————————————————————————————

Решение № 75 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 14 май 2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 74 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване  на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ I – за стопански дейности, УПИ II –1987, УПИ III –1988, УПИ IV –1989 и УПИ IX-2291 от кв. 4, улица с о.т. 6-о.т. 17 и УПИ II –за кметство и трафопост от кв. 3, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 73 от 24.04.2019 г.относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа, заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2862  по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 72 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа, заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2858  по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 71 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отпадане на чл. 7 от Договор № 2106-01-07/15.05.2007 год. за покупко-продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 70 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Томчева Минчева, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 69 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 69 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 69 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателят на общинския съвет, за периода 01.01.2019 г.-31.03.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 68 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 68 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 67 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 67 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 66 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно закриване на Общинско предприятие „Социално предприятие за социални услуги Трявна“, създадено с Решение № 52/19.05.2014 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 65 от 24.04.2019 г. публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 65 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Трявна за 2020  г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 64 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Грижа в дома“ по процедура BG05M9OP001.2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 63 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 63 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Трявна 2019-2020, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 62 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 62 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно  развитие на деца и ученици в община Трявна през 2019 година, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 61 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 61 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 60 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 60 от 24.04.2019 г. относно: Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 59 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 59 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 58 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД гр. Трявна за 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 57 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 57 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2018 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 56 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху медицинска апаратура-ехографски апарат, публикувано на 02.05.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 55 от 24.04.2019 г., публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 55 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 54 от 24.04.2019г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.

Решение № 53 от 24.04.2019 г. относно: Предложение относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, сключен с д-р Светла Цанева Модева на 14.07.2006 г. и последно удължен с анекс от 10.01.2018 г., по искане на лицето. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 02.05.2019 г.


Приложение № 1 към Решение № 52 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 52 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно сключване на нов договор за управление на горски територии – общинска собственост, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 51 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината  за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 50 от 28.03.2019 г. относно: Предложение  относно  съгласие за изменение на кадастралната карта в землище Станчов хан, с. Креслювци, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 49 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:  Поземлен имот с идентификатори 03513.55.45,  находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложеине № 1 към Решение № 48 от 28.03.2019 г. публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 48 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно сключване на договор за възлагане управлението  на рибните ресурси в Язовир Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 47 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна и плувен комплекс гр. Плачковци, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 46 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 46 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 45 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 45 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г., през 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 44 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 43 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 43 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 42 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Трявна, публикувано на 09.04.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 41 от 28.03.2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 41 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2019 г., публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 40 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МЦ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – гр. Трявна за 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

Решение № 39 от 28.03.2019 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2018 година, публикувано на 09.04.2019 г.

——————————————————————————–

Решение № 13  от 26.02.2019 г. относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна и отмяна на Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна, приета с Решение № 127/29.09.2008 г. на Общински съвет Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 13 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 14 от 26.02.2019 г. относно приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища и отмяна на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 3 от 30.01.2013 г. от Общински съвет – Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 14 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 15 от 26.02.2019 г. относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада които  да бъдат предоставени за стопанската  2019-2020 година и годишни рентни плащания, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 15  от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 6 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 7 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 8 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 9 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 10 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 11 към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение А към Решение № 15 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 16 от 26.02.2019 г. относно избор на форма на управление на горските територии,собственост на Община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г., коригирано на 22.03.2019 г.

Решение № 17 от 26.02.2019 г. относно определяне представители на Общински съвет – Трявна за членове на комисията за контрол по изпълнение на поети задължения от КУПУВАЧ на общински недвижим имот, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 18 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под наем на част от помещение, частна общинска собственост  в сграда с идентификатор 73403.501.3008.1, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 19 от 26.02.2019 г. относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти, публична и частна общинска собственост с идентификатор 73403.501.2893, идентификатор 73403.501.2418, идентификатор 73403.501.2946, идентификатор 73403.501.2927, идентификатор 73403.24.14 и идентификатор 73403.501.1952 по КК и КР на гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 20 от 26.02.2019 г.   относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 20 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 21 от 26.02.2019 г.  относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 21 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 22 от 26.02.2019 г.  относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 22 от 26.02.2019 г. , публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 22 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 22 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 23 от 26.02.2019 г.  относно годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2018 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 23 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 24 от 26.02.2019 г.  относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 01 март 2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 25 от 26.02.2019 г.  относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „ВИК“ ООД – гр. Габрово, ЕИК 817040128, което ще се проведе на 06 март 2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 26 от 26.02.2019 г.  относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, частна общинска собственост – Галерия „Казаков“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 27 от 26.02.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, частна общинска собственост – Галерия „Казаков“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 28 от 26.02.2019 г.  относно  актуализация  на Тарифа  за  определяне  началния размер на месечния наем за 1кв. м полезна площ, публикувано на 05.03.2019 г.

 

Приложени № 1 към Решение № 28 от 26.02.2019 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 29 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – Специализиран малък обект за дестилиране, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 30 от 26.02.201 г. относно отчет за дейността на МКБППМН през 2018 г, публикувано на 05.03.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 30 от 26.02.2019 г., публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 31 от 26.02.2019 г. относно  удостояване на Иван Момчев с почетен знак „За заслуги към Трявна“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 32 от 26.02.2019 г.   относно удостояване на Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий със званието „Почетен гражданин на Трявна“, публикувано на 05.03.2019 г.

 

Решение № 33 от 26.02.2019 г.  относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03513.55.45, находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 34 от 26.02.2019 г.  относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03513.55.45, находящ се в землище село Белица, община Трявна, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 35 от 26.02.2019 г. относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ и ПУП – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 025673.113.4 – за стопански двор по КК и КР  на с. Бангейци, общ. Трявна с цел отреждане на имот „за производствена и складова дейност”, публикувано на 05.03.2019 г.

rРешение № 36 от 26.02.2019 г.  за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване  за разширение площадката на гробищен парк, представляващ ПИ с идентификатор 81058.368.214 в землище Черновръх, общ. Трявна с поземлен имот с идентификатор 81058.368.55 – земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, с цел промяна предназначението на ПИ 81058.368.55, обединяване на двата имота в един общ с   отреждане  „за гробищен парк“, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 37 от 26.02.2019 г. за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  73403.84.46 по КК и КР  на гр. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота   „за производствена дейност – мебелно производство” и при необходимост изработване на Парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 38 от 26.02.2019 г.  относно отдаване под  наем на имоти  частна общинска собственост – лятна градина и  първи етаж от двуетажна сграда „Калинчева къща”, публикувано на 05.03.2019 г.

 


Решение № 12 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно разрешаване изработване на Трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0.4 kV до промишлена сграда в ПИ с идентификатор 73403.501.238 по КК на гр. Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 11 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 11 от 31.01.2019 г. относно: Предложение за създаване на общинско социално предприятие за  благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна и приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 10 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 9 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно изменение на т.1 от Решение № 203/19.12.2018 г. на Общински съвет – Трявна, предоставяне на имоти с идентификатори № 81058.337.17 и № 81058.337.74 за изменение на кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна за реализиране на проект за превръщане на обект “Тракийско светилище”, м. Елова могила, в туристическа дестинация, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 8 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно проект за обект „Укрепване на пътно платно и корекция на дере в с. Ковачевци, община Трявна“, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 7 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 7 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Общински план за младежта за  2019 година, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 6 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика по проект “Създаване на социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010–0241-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 5 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 5 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на нова Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна и отмяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна, приета с Решение № 67 от 01.07.2010 г. от Общински съвет – Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 4 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение  № 3/26.01.2009 на Общински съвет – Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 17 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 16 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 15 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 14 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 13 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 12 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 11 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 10 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 9 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 8 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 7 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 6 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 5 към Решение № 3 от 31.01.2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 4 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 3 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 2 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г. 

Приложение № 1 към Решение № 3 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 3 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 2 от 31.01.2019 г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 2 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., публикувано на 07.02.2019 г.

Приложение № 1 към Решение № 1 от 31.01.2019г.,  публикувано на 07.02.2019 г.

Решение № 1 от 31.01.2019 г. относно: Предложение относно приемане на структура на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 07.02.2019 г.

2 0 1 9 година

Решение № 208 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно избор състав на комисия за осъществяване контрол върху качеството на извършената работа, спазване на технологичните процеси при строителните дейности, контрол по изразходване на средствата по изпълнение на договорите и количествено стойностните сметки по сключените договори с фирмите изпълнители, контрол за изпълнение на ангажиментите от фирмите, спечелили конкурсите, за обекти, финансирани от републиканския бюджет, от общинския бюджет, както и с други финансови средства, в т. ч. средства по европейските програми, в които участва Община Трявна, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 207 от 19.12.2018 г. относно:  Предложение относно застраховане на имоти, включени в капитала на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 206 от 19.12.2018 г. относно: Предложеине относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост с номер 000173 в землището на гр. Плачковци с ЕКАТТЕ 56719, общ. Трявна и имот с номер 000178 в землището на гр. Плачковци с ЕКАТТЕ 56719, общ. Трявна, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 205 от 19.12.2018 г. относно: Предложеине относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична и частна общинска собственост с  идентификатор 73403.501.2458, идентификатор 73403.501.2813, идентификатор 73403.501.2845, идентификатор 73403.561.189 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, идентификатор 81058.259.23 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна и идентификатор 36991.427.9 по КК и КР на с. Кисийците, общ. Трявна, публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 15 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 14 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 13 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 12 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 11 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 10 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 9 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 8 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 7 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 6 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 5 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 4 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 3 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 204 от 19.12. 2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 204 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 204 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно  предоставяне на имоти – общинска собственост от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 203 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне на имоти с идентификатори  № 81058.368.17 и № 81058.368.74  и съгласие за изменение на кадастралната карта на  с. Черновръх, Община Трявна за реализиране на проект за превръщане на обект “Тракийско светилище”, местност “Елова могила”, в туристическа дестинация, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 202 от 19.12.2018 г. относно: Предоставяне на имот с идентификатор № 81058.368.7 и съгласие за изменение на кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна за нанасяне на обект на техническата инфраструктура – съществуващо съоръжение – бетонов резервоар за питейна вода, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 201 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно определяне на разширен състав на комисия, съгласно чл.88, ал.3 от глава VII на НРПУРОИ, за провеждане на търгове и конкурси по ЗОС, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 200 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 199 от 19.12.2018 г. , публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 199 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 199 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.10.2018 г.-11.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 198 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2019 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 197 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г. на Общински съвет – Трявна. /чл. 15/, публикувано на 27.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 196 от 19.12.2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 196 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно увеличаване на капитала и покриване на неотложни задължения на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, чрез записване на нови дялове от Община Трявна, публикувано на 27.12.2018 г.

Решение № 195 от 19.12.2018 г. относно: Предложение относно промяна на бюджета на Община Трявна за 2018 г., публикувано на 27.12.2018 г.

——————————————————————————–

Приложение № 1-18 към Решение № 194 от 28.11.2018 г.  публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 194 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно  предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 05.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 193 от 28.11.2018 г. публикувано на 05.11.2018 г.

Решение № 193 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно  предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 192 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно определяне цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.501.3035 по КККР на гр. Трявна, община Трявна, ул. „А. Кънчев“ № 158, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 191 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, находящ се в гр. Плачковци, ул.”Пролет”, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 190 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ – поземлен имот с идентификатор 73403.501.3028, находящ се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „А. Кънчев“, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 189 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  и парцеларен план за външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7  по кадастралната карта на с.Бангейци, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство”, публикувано на 05.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 188 от 28.11.2018 г., публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 188 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Трявна, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 187 от 28.11.2018 г. относно:  Предложение относно отмяна на Решение № 61 от 10.04.2007 г. на Общински съвет – Трявна и откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД, публикувано на 05.12.2018 г., публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 186 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 61 от 10.04.2007 г. на Общински съвет – Трявна и откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 185 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – ученически стол в ОУ „Проф.П.Н.Райков” гр.Трявна, публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 184 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно актуализиране бюджета на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна, публикувано на 05.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 183 от 28.11.2018 г., публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 183 от 28.11.2018 г. относно: Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2018 г., публикувано на 05.12.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 182 от 28.11.2018 г.,публикувано на 05.12.2018 г.

Решение № 182 от 28.11.2018 г. относно:Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2018 г., публикувано на 05.12.2018 г.

————————————————————————

Решение № 181 от 31.10.2018 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2018 г., публикувано на 07.11.2018 г.

Решение № 180 от 31.10.2018 г. относно: Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2018 г., публикувано на 07.11.2018 г.

Решение № 179 от 31.10.2018 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот частна общинска собственост, УПИ І-537, кв.23 по плана гр. Трявна представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2572 и имот частна общинска собственост УПИ V-537, кв.23 по плана гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2442 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 07.11.2018 г.

Решение №178 от 31.10.2018 г. относно: Подаване на проектно предложение „Ремонт на спортна площадка и изграждане на фитнес-зона в двора на ДГ „Светлина“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2018 година, публикувано на 07.11.2018 г.

Решение № 177 от 31.10.2018 г. относно: Предложение относно изразено намерение за кандидатстване от страна на НЧ „Съединение-1933“, с. Кисийците с проектно предложение „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане, и подобряване на прилежащите пространства в сградата на Народно читалище „Съединение-1933“, с. Кисийците, община Трявна“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2018 година, публикувано на 07.11.2018 г.

Решение № 176 от 31.10.2018 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение с работно заглавие  „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2018 година, публикувано на 07.11.2018 г.

——————————————————————————-

Решение № 175 от 22.10.2018 г. относно:  Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба. /Късовци/, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 174 от 22.10.2018 г. относно:Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 (бивша поликлиника), публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 173 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – промишлена сграда, за изваряване на ферментирал плодов материал, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 172 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно  допълване  на  Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. и даване на съгласие за продажба на Поземлен имот с идентификатор 73403.501.3035, на собственика на построената в имота сграда, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 171 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно  допълване  на  Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. и даване на съгласие за продажба на Поземлен имот с идентификатор 73403.501.3035, на собственика на построената в имота сграда, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 170 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. и даване на съгласие за дарение на имот – частна общинска собственост, за изграждане на православен храм /параклис/ в с. Престой, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 169 от 22.10.2018 г. относно:  Приложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. и даване на съгласие за дарение на имот – частна общинска собственост, за изграждане на православен храм /параклис/ в с. Престой, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 168 от 22.10.2018 г. относно:  Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр. Плачковци, ул. „Пролет“, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 167 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 166 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под  наем на помещения, частна общинска собственост – лекарски кабинети, находящи се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 29.10.2018 г.

 

Решение № 165 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под  наем на помещения, частна общинска собственост – лекарски кабинети, находящи се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 164 от 22.10.2018 г. относно:Предложение относно определяне възнаграждението на управителя на МБАЛ  „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, публикувано на 29.10.2018 г.

 

Приложение № 1 към Решение № 163 от 22.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 163 от 22.10.2018 г. относно:Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Приложение № 8а към Решение № 162 от 22.10.2018 г.,публикувано на 29.10.2018 г.

Приложение № 7в към Решение № 162 от 22.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Приложение № 6г към Решение № 162 от 22.10.2018 г.,публикувано на 29.10.2018 г.

Приложение № 1а към Решение № 162 от 22.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Приложение – Прогноза – към Решение № 162 от 22.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № 162 от 22.10.2018 г. относно: Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 -2021 година, публикувано на 29.10.2018 г.

——————————————————————————–

Решение № 161 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно Писмо № 1001-86/24.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Писмо № 04-00-32-001/20.09.2018 г. на Кмета на Община Трявна до Общински съвет – Трявна,  публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №160 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно приемане на цени за продажба на 984/1144 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 73403.110.54 и 160/1144 ид. части от ПИ с идентификатор 73403.110.54 ид. части от имот, частна общинска собственост, гр. Трявна, кв. Божковци, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №159 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, от общинския поземлен фонд, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №158 от 27.09.2018 г. относно:Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7 – занаятчийска работилница, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 157 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост – Читалище с. Кисийци, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №156 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост – Читалище с. Кисийци, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 155 от 27.09.2018 г. относно:Предложение относно допълване Списък на имоти – публична общинска собственост, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №154 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно определяне цена за продажба на 248/1540 идеални части от поземлен имот с идентификатор 73403.501.2354, по КККР на гр. Трявна, община Трявна, ул. „Индустриална“ № 1, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №153 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно определяне цена за продажба на 248/1540 идеални части от поземлен имот с идентификатор 73403.501.2354, по КККР на гр. Трявна, община Трявна, ул. „Индустриална“ № 1, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №152 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 132040, землище Плачковци, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „За жилищно строителство“, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 151 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна в участъка на УПИ I – МЗ „Иван Йонков“, кв. 92, проекто улица с о.т. 382-381-380 и УПИ II – общински, кв. 86, публикувано на 04.10.2018 г.

Приложение  № 2 към Решение № 150 от 27.09.2018 г., публикувано на 04.10.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 150 от 27.09.2018 г., публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 150 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 64/24.04.2018 г. на Общински съвет – Трявна. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – лятна градина и първи етаж от двуетажна сграда „Калинчева къща“, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №149 от 27.09.2018 г. относно:Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №148 от 27.09.2018 г. относно: Предложение за отмяна на чл. 23, ал. 3 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение №147 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на  2018 година, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 146 от 27.09.2018 г. относно:Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2017 година, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 145 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно  разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна през учебната 2018/2019 г., на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.), публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 144 от 27.09.2018 г. относно:Предложение относно разрешаване за формиране на паралелка в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна през учебната 2018/2019 г., на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.), публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 143 от 27.09.2018 г. относно: Предложение относно одобрение на кандидата, класиран на първо място в проведения  конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ  „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна и утвърждаване на класирането, предложено от комисията по провеждане на процедурата, публикувано на 04.10.2018 г.

Решение № 142 от 27.09.2018 г. относно: Предложение за произнасяне на органа по чл. 3 ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ относно жалба на Христофор Ангелов, вх. № 387/25.09.2018 г., публикувано на 04.10.2018 г.


Решение № 141 от 05.09.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, от общинския поземлен фонд, публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 140 от 05.09.2018 г. относно:Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – поземлен имот с идентификатор 73403.110.54, находящ се в гр. Трявна, кв. Божковци, община Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 34, публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 139 от 05.09.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – поземлен имот с идентификатор 73403.110.54, находящ се в гр. Трявна, кв. Божковци, община Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 34, публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 138 от 05.09.2018 г. относно: Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Николов Райков“ – гр. Трявна през учебната 2018-2019 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) , публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 137 от 05.09.2018 г. относно:  Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски“ – гр. Плачковци през учебната 2018-2019 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, ал. 4, т. 2, ал. 6, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.), публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 136 от 05.09.2018 г. относно: Предложение относно разрешаване за формиране на трета подготвителна възрастова група 5-6 годишни в ДГ „Светлина“ – гр. Трявна през учебната 2018-2019 година,публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 135 от 05.09.2018 г. относно:  Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ  „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № 134 от 05.09.2018 г. относно: Предложение относно издаване Запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране  на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020  г. във връзка  със Споразумение  № РД 50-45/30.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, сключено между сдружение „Местна инициативна група „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., публикувано на 11.09.2018 г.


Решение № 133/02.08.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на сграда в местността „Ройницата“- Ретранслаторна станция, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 132/02.08.2018 г. относно: Предложение относно разрешаване изработване на Трасировъчен план и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до трафопост в ПИ 36991.427.27 по КК и КР на с.Кисийците, общ. Трявна с отреждане „За хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“,  публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 131/02.08.2018 г. относно: Предложение относно допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2018 г.,  публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 130/02.08.2018 г. относно: Предложение относно възмездно придобиване на имот, чрез изкупуване от наследниците на Момчо Христов Момчев, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 129/02.08.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.2353,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Индустриална“ №1, община Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 128/02.08.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.2353,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Индустриална“ №1, община Трявна,  публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 127/02.08.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.2354,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Индустриална“ №1, община Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 126/02.08.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.2354,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Индустриална“ №1, община Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Предложение № 1 към Решение № 125/02.08.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 125/02.08.2018 г. относно: Предложение относно  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 124/02.08.2018 г. относно: Предложение относно  разрешаване за формиране на подготвителна група и паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2018/2019 г., на осн.  чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп. бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.), публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 123/02.08.2018 г. относно: Предложение относно  одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение  на ЗРП – план за регулация и план за застрояване  за УПИ І – стопански двор на ТКЗС в кв. 8,  УПИ – за озеленяване  и УПИ – за гробище в кв. 10 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 122/02.08.2018 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на Димка Ненкова Буздрева-Илиева, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 121/02.08.2018 г. относно:Предложение относно  извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД –гр. Габрово, публикувано на 09.08.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 120/02.08.2018 г.,публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 120/02.08.2018 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна и на Председателя на Общински съвет – Трявна, за периода 01.04.2018 г.-30.06.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 119/02.08.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 119/02.08.2018 г. относно: Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 118/02.08.2018 г. относно: Предложение за упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ , на 20 август 2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 117/02.08.2018 г. относно:Предложение относно становище по Бизнес план на „В и К“ ООД – гр. Габрово, за периода 2017-2021 г, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 116/02.08.2018 г. относно:Предложение относно предоставяне на отчети за шестмесечие на 2018 г. по отделения на база брой преминали болни, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 115/02.08.2018 г. относно: Предложение относно оттегляне на предизвестие за прекратяване на Договор за съвместна дейност с МЦИБСП „Асклепий“ ООД – гр. Плевен, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 114/02.08.2018 г. относно:Предложение относно оттегляне на предизвестие за прекратяване на Договор за съвместна дейност с МЦИБСП „Асклепий“ ООД – гр. Плевен, публикувано на 09.08.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 113/02.08.2018 г.,публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 113/02.08.2018 г. относно: Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 112/02.08.2018 г. относно: Предложение относно изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, публикувано на 09.08.2018

Решение № 111/02.08.2018 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбите на чл. 17, ал.1, т.8 и чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна, приета с Решение № 78 от 03.07.2014 година на Общински съвет – Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.

Решение № 110/02.08.2018 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбите на чл. 24 и чл. 25 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна, публикувано на 09.08.2018 г.


Решение № 109/20.06.2018 г. относно: Предложение относно одобряване на Окончателен проект на общ устройствен план на Община Трявна, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 108/20.06.2018 г. относно:Предложение относно даване на съгласие за сключване на анекс към договор за съвместна дейност, сключен на 25.04.2016 г. между МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД  Трявна и МЦСИП „Асклепий“ ООД  гр. Плевен, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 107/20.06.2018 г. относно:Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 106/20.06.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /насл. на Къньо Дамянов Митев./, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 105/20.06.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /насл. на Ганчо Радков Ганчев./, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 104/20.06.2018 г. относно:Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /насл. на Белчо Алексиев Тотев./, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 103/20.06.2018 г. относно:Предложение относно обявяване от частна в публична общинска собственост, на поземлени имоти с идентификатори 73403.110.194,  73403.110.198 и 73403.110.196, находящи се в гр. Трявна, кв. Божковци, община Трявна, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 102/20.06.2018 г. относно:Предложение относно обявяване от публична в частна общинска собственост на обект с идентификатор 73403.501.2524.2.12 и поземлен имот с идентификатор 73403.501.1672, ведно с построените в имота сгради, находящи се в гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 101/20.06.2018 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм /параклис/, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 100/20.06.2018 г. относно: Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм /параклис/, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 99/2018 г. относно:Предложение относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. Продажба на общинско жилище в гр. Плачковци, ул. „Бедек“ № 2, ет. 2, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 98/20.06.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет в Здравна служба гр. Плачковци, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 97/20.06.2018 г. относно:Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – кабинет по дентална медицина, находящ се в СУ „П.Р. Славейков” гр.Трявна, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 96/20.06.2018 г. относно: Предложение относно Отдаване под наем на помещение – част от публична общинска собственост, дентален кабинет в ОУ „Проф.П.Н.Райков”, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 95/20.06.2018 г., относно:Предложение относно отдаване под наем на сграда в местността „Ройницата“ – Ретранслаторна станция, публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 94/20.06.2018 г. относно: Предложение относно разкриване на социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност „Център за обществена подкрепа“,  публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 93/20.06.2018 г. относно:Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2018 г., публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № 92/20.06.2018 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за  25 юни 2018 г., публикувано на 27.06.2018 г.


Решение № 91/17.05.2018 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „ Изграждане на зелени площи за широко обществено ползване в кв.61 по плана гр. Трявна и в кв.5 по плана кв. Божковци – гр. Трявна“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 90/17.05.2018 г. относно: Предложение за финансово обезпечаване на експедиция „Матерхорн  2018 г.“, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 89/17.05.2018 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Каролина Емануилова Нешева, публ. на 23.05.2018

 

Решение № 88/17.05.2018 г. относно:Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. / Цаньо Цанев /, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 87/17.05.2018 г. относно:Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. / Цаньо Цанев /, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 86/17.05.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. / Димо Цанев /, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 85/17.05.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. / Димо Цанев /, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 84/17.05.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  имот № 011142, заедно с построената в имота сграда – ретранслаторна  станция, находящ се в землище село Енчовци, община Трявна, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 83/17.05.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  имот № 011142, заедно с построената в имота сграда – ретранслаторна  станция, находящ се в землище село Енчовци, община Трявна, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 82/17.05.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет. /д-р Румен  Цанков/, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 81/17.05.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот – помещение № 7 в обект с идентификатор 73403.501.465.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010 г. на изп. Директор на АГКК гр. София – ул. „Ангел Кънчев“ № 89, гр. Трявна, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 80/17.05.2018 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите  на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 79/17.05.2018 г. относно:Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на  съдружниците  на „В и К“ ООД – гр. Габрово, което ще се проведе на 22 май 2018 г., публ. на 23.05.2018 г.

Решение № 78/17.05.2018 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на  съдружниците  на „В и К“ ООД – гр. Габрово, което ще се проведе на 22 май 2018 г., публ. на 23.05.2018 г.


Решение № 77/24.04.2018 г. относно: Предложение относно подаване на проектни предложения „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ „Изграждане на зелени площи за широко обществено ползване кв. 61 по плана на гр. Трявна“ „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 76/24.04.2018 г. относно: Предложение относно подаване на проектни предложения „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ „Изграждане на зелени площи за широко обществено ползване кв. 61 по плана на гр. Трявна“ „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 75/24.04.2018 г. относно:Предложение относно подаване на проектни предложения „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ „Изграждане на зелени площи за широко обществено ползване кв. 61 по плана на гр. Трявна“ „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 74/24.04.2018 г. относно: Предложение относно актуализиране и допълване на Общинска  Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Трявна (2016-2020г.), публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 73/24.04.2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 73/24.04.2018 г. относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Трявна  за 2019г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 72/24.04.2018 г. относно:Предложение относно промяна в  капацитета на социалната услуга в общността  Дневен  център за пълнолетни лица с  увреждания, държавно делегирана дейност  и разкриване  на  Дневен  център  за пълнолетни лица с  увреждания – седмична  грижа, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 71/24.04.2018 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на  гр. Трявна в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“,  кв. 92, проекто улица с  о.т. 382-381-380 и  УПИ ІІ – общински, кв.86, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 70/24.04.2018 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост – улица в   с. Престой община Трявна (о.т.72-о.т.77), публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 69/24.04.2018 г. относно: Предложение относно създаване на комисия във връзка с разработване на технически проект за многофункционална спортна зала в гр.Трявна.публ. на 02.05.2018 г.,публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 68/24.04.2018 относно: Предложение относно съгласие за изменение на регистъра на собствениците по отношение на имот № 041007, в землището на с. Престой, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 67/24.04.2018 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.522.14, находящ се в землище с. Бангейци, община Трявна, публ. на 02.05.2018 г.

Решение  № 66/24.04.2018 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 74 от 15.05.2017 г. на Общински съвет –Трявна, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 65/24.04.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – сладкарница, ул. „А. Кънчев“ № 3-5 и санитарна клетка, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 64/24.04.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти,  частна общинска собственост – лятна градина и  първи етаж от двуетажна сграда „Калинчева къща”, публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 63/24.04.2018 г.,публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 63/24.04.2018 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 62/24.04.2018 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна за финансиране по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 61/24.04.2018 г. относно: Предложение относно партньорство на Община Трявна по проект, подготвен от „Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна“, с който ще се кандидатства за финансиране пред Национален фонд „Култура“, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 60/24.04.2018 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Петя Дончев Митева, публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 59/24.04.2018 г. ,публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 59/24.04.2018 г. относно:Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 58/24.04.2018 г.,публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 58/24.04.2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 58/24.04.2018 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна и на Председателя на Общински съвет – Трявна, за периода 01.01.2018 г.-31.03.2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 57/24.04.2018 г. относно:Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 56/24.04.2018 г. относно: Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 55/24.04.2018 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна за 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 54/24.04.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен басейн в гр. Трявна и спортен комплекс гр.Плачковци, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 53/24.04.2018 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“  ЕООД – гр. Трявна за 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 52/24.04.2018 г. относно:Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна за 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 51/24.04.2018 г. относно: Предложение относно откриване на  процедура по  провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, поради прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, сключен с д-р Светла Иванова Брънекова  на 23.02.2001 г. и последно удължен с анекс от 19.02.2016 г., по искане на лицето. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, сключен с д-р Светла Иванова Брънекова на 23.02.2001 г. и последно удължен с анекс от 19.02.2016 г. и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД на временно изпълняващ длъжността, публ. на 02.05.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 50/24.04.2018 г., публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 50/24.04.2018 г. относно: Предложение относно откриване на  процедура по  провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, поради прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, сключен с д-р Светла Иванова Брънекова  на 23.02.2001 г. и последно удължен с анекс от 19.02.2016 г., по искане на лицето. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, сключен с д-р Светла Иванова Брънекова на 23.02.2001 г. и последно удължен с анекс от 19.02.2016 г. и възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД на временно изпълняващ длъжността, публ. на 02.05.2018 г.

Решение № 49/24.04.2018 г. относно:Предложение  относно  приемане  на  годишния  финансов отчет на МБАЛ  „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна за 2017 г., публ. на 02.05.2018 г.


Решение № 48/20.03.2018 г. относно: Предложение за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 47/20.03.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне на допълнителна парична вноска в размер на 150 000 ( сто и петдесет хиляди) лева от бюджета на Община Трявна за 2018 г., на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД, гр. Трявна, за покриване на просрочени задължения, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 46/20.03.2018 г. относно: Предложение относно предоставяне на допълнителна парична вноска в размер на 150 000 ( сто и петдесет хиляди) лева от бюджета на Община Трявна за 2018 г., на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД, гр. Трявна, за покриване на просрочени задължения, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 45/20.03.2018 г. относно: , Предложение относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 44/20.03.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 43/20.03.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.522.14, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 42/20.03.2018 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.522.14, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 41/20.03.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имот № 000071 в землището на   с. Радевци, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 40/20.03.2018 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр.Трявна, ул.”Асеневци” №1, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 39/20.03.2018 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – лятна градина и  двуетажна сграда „Калинчева къща”, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 38/20.03.2018 г. относно:  Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното  управление през 2017 година, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 37/20.03.2018 г. относно: Предложение относно  разрешаване изработване на трасе за кабелна линия  0,4 kV СрН към обект „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща плевня в къща за гости“  в  УПИ VІІІ-144, кв.11 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна  и даване на предварително съгласие за прокарване на проектното  трасе, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 36/20.03.2018 г. относно: Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2017 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 35/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 35/20.03.2018 г. относно:Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето в община Трявна за 2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 5 към Решение № 34/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 4 към Решение № 34/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 3 към Решение № 34/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 34/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 34/20.03.2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 34/20.03.2018 г. относно: Предложение относно годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 33/20.01.2018 г. относно:Предложение относно приемане отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма в община Трявна за 2017 г. и програма за развитие на туризма в община Трявна за 2018 година, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 32/20.03.2018 г. относно:Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2017 г.-31.12.2017 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 31/20.03.2018 г. относно:Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г, през 2017 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 30/20.03.2018 г. относно:Предложение относно приемане на годишен отчет относно изпълнението на Програма за управление на Община Трявна за периода 2015-2019 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 29/20.03.2018 г. относно:Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 28/20.03.2018 г. относно:Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Николета Кънева, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 27/20.03.2018 г. относно:Предложение относно промяна наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, във връзка с  изменения  и допълнения в чл. 36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 26/20.03.2018 г. относно: Предложение относно създаване на детска кухня към Детска градина „Калина“ гр. Трявна и допълване на НОАМТЦУ на територията на община Трявна, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 25/20.03.2018 г. относно:Предложение относно актуализация на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ, публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 24/20.03.2018 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна по Регионална програма за заетост на Област Габрово – 2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 23/20.03.2018 г. относно: Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2018 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 22/20.03.2018 г. относно:Предложение за отмяна на разпоредбата на чл. 85, ал. 2, т. 1 и чл. 88, ал. 2, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна, приета с Решение № 127 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Трявна на 29.9.2008 г., публ. на 27.03.2018 г.

Решение № 21/20.03.2018 г. относно:Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 на Общински съвет – Трявна, публ. на 27.03.2018 г.

———————————————————————————-

Решение № 20/06.02.2018 г. относно: Предложение относно назначаване на регистриран одитор за извършване на доброволен финансов одит на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публ. на 13.02.2018 г.

Решение № 19/06.02.2018 г. относно: Предложение относно одобряване параметри на срочен оборотен кредит на МБАЛ          „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публ. на 13.02.2018 г.


Решение № 18/31.01.2018 г. относно: Предложение относно удостояване на Костадин Семерджиев със званието почетен знак „За заслуги към Трявна“, публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-11 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-10 към Решение № 17/31.01.2017 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-09 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-08 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-07 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-06 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-05 към Решение № 17/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-04 към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-03 към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-02 към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1-01 към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № А към Решение № 17/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 17/31.01.2018 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставени за стопанската 2018-2019 година и годишни рентни плащания, публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 16/31.01.2018 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.530.1, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 15/31.01.2018 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 3 от 17.01.2018 г. на Общински съвет – Трявна и упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, на 28 февруари 2018 г., публ. на 07.02.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 14/31.01.2018 г. относно:Предложение относно отмяна на Решение № 3 от 17.01.2018 г. на Общински съвет – Трявна и упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, на 28 февруари 2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 17 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 16 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 15 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 14 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 13 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 12 към Решение № 13/31.01.2018 г.,публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 11 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 10 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 9 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 8 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 7 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 6 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 5 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 4 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 3 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 13/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 13/31.01.2018 г. относно: Предложение относно утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 12/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 12/31.01.2018 г. относно:Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2018 година, публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 11/31.01.2018 г. относно:Предложение относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Трявна, публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 2 към Решение № 10/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 10/31.01.2018 г., публ. на 07.02.2018 г.

Решение № 10/31.01.2018 г., относно: Предложение относно одобряване на структура на Общинска администрация – Трявна, публ. на 07.01.2018 г.


Решение № 9/17.01.2018 г. Предложение относно ползване услугите на Център за подкрепа на личностното развитие за осъществяване на кариерно ориентиране и консултиране на учениците от 1-12 клас в област Габрово през 2018 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 8/17.01.2018 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение №8/17.01.2018 г. относно:Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г.-31.12.2017 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 7/17.01.2018 г. относно:Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ /насл. на Цаню Йовчев  Иванов/. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 6/17.01.2018 г. относно:Предложение относно потвърждаване на т. 1 и изменение на т. 2 от Решение № 206 от 28.07.2016 г. на Общински съвет –Трявна. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 5/17.01.2018 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2018 г. Публ. на 22.01.2018 г. 

KMBT_215_00344, Публ. на 22.01.2018 г. 

Приложение № 1 към Решение № 4/17.01.2018 г.Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 4/17.01.2018 г. относно: Предложение относно сключване на нов договор за управление на горски територии – общинска собственост. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 3/17.01.2018 г. относно:Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, което ще се проведе на  08 февруари 2018 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 2/17.01.2018 г. относно:Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД  – гр. Габрово“, което ще се проведе на 24 януари 2018 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Приложение № 1 към Решение № 1/17.01.2018 г. Публ. на 22.01.2018 г.

Решение № 1/17.01.2018 г. относно:Предложение относно приемане на Структура на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна. Публ. на 22.01.2018 г.

2018 година

Решение № 197/21.12.2017 г. относно:Предложение относно кандидатстване на Община Трявна по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерството на младежта и спорта за изграждане на многофункционална спортна зала, публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 196/21.12.2017 г. относно:Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 – с начин на трайно ползване стопански двор по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане «За производствени дейности»,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 195/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 195/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 195/21.12.2017 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на председателя на общинския съвет и на кмета на община Трявна за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 194/21.12.2017 г.,,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 9 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 8 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 7 към Решение № 194/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 6 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 5 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 4 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 3 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 194/21.12.2017 г. относно:Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели, по  реда на  чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 193/21.12.2017 г. относно:Предложение относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 192//21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

KMBT_215_00315 KMBT_215_00316 KMBT_215_00317

Решение № 192/21.12.2017 г. относно:  Предложение относно приеманене на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 191/21.12.2017 г. относно: Предложение относно определяне на разширен състав на комисия, съгласно чл.88, ал.3 от глава VII на НРПУРОИ, за провеждане на търгове и конкурси по ЗОС, публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 190/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 190/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 190/21.12.2017 г. относно:Предложение относно приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 189/21.12.2017 г. относно:Предложение относно определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на здравна карта на Област Габрово, публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 188/21.12.2017 г. относно: Предложение относно удължаване срока на Договора за възлагане управлението на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 187/21.12.2017 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбата на чл.33 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна, приета с Решение № 127 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Трявна на 29.9.2008 г., в частта “режийни разноски в размер 1 %”, публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 3 към Решение № 186/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 186/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 186/21.12.2017 г. , публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 186/21.12.2017 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 185/21.12.2017 г. относно:Предложение относно изменение на  чл. 45, ал. 1, т. 44 А, подточка б) от Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публ. на 28.12.2017 г.

 


05.12.2017 г.

Приложение № 15 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 14 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 13 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 09 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 08 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 07 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 06 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 05 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 04 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 03 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 02 към Решение № 184/29.11.2017 г.,публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 184/29.11.2017 г. относно: Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 15 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 14 към Решение № 183/29.11.2017 г.,публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 13 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 09 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 08 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 07 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 06 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 05 към Решение № 183/29.11.2017 г. публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 04 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 03 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 02 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 01 към Решение № 183/29.11.2017 г.,  публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 183/29.11.2017 г. относно: Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публ. на 05.12.2017 г.публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 182/29.11.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи с начин на  трайно  ползване ливади, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 181/29.11.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на Димо  Николов Цанев, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 180/29.11.2017 г. относно:Отдаване под наем на земеделска земя с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на Димо  Николов Цанев, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 179/29.11.2017 г. относно:  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.530.1,  находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 178/29.11.2017 г. относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.530.1,  находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 177/29.11.2017 г. относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. в точка II. 6. А – Описание на имотите, за които Община Трявна има намерение да сключи нови договори за предоставяне под наем, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 176/29.11.2017 г. относно:  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. в точка II. 6. А – Описание на имотите, за които Община Трявна има намерение да сключи нови договори за предоставяне под наем, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 175/29.11.2017 г. относно:  Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост – помещение №12 в обект с идентификатор №73403.501.465.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ул. ”Ангел Кънчев” №89, гр.Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 174/29.11.2017 г. относно:Отдаване под наем на помещение – публична общинска  собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 173/29.11.2017 г. относно: Изменение на т. 3 от Решение № 191/30.06.2016 г. на Общински съвет – Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 172/29.11.2017 г. относно: Актуализиране бюджетите на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна и ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци със средства от общинския бюджет, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 171/29.11.2017 г. относно: Отмяна на разпоредбата на чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Трявна, взето на негово заседание на 26.01.2009 година, публ. на 05.12.2017 г.


07.11.2017 г.

Решение №153/31.10.2017 г. относно:  Отмяна на разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 16, ал. 6, т. 2;   чл. 16,   ал. 6, т. 6; чл. 19, ал. 2 и ал. 3; чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна, приета с Решение № 3, по протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Трявна, проведено на 30.01.2013 г., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №154/31.10.2017 г. относно: Промяна на Решение № 284 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Трявна за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Трявна за закупуване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №155/31.10.2017 г. относно:Приемане на Правила за определяне достъпа на пациенти до услугите на Регионален хоспис ЕООД – стационар гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Трявна,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №156/31.10.2017 г. относно: Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение №1 към Решение №156/31.10.2017 г. относно:Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 157/31.10.2017 г. относно:Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 157/31.10.2017 г. относно:Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №158/31.10.2017 г. относно:Промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение №158/31.10.2017 г. относно:Промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение №159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1а към Решение № 159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение №6г към Решение №159/31.10.2017 г. относноПриемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №160 от 31.10.2017 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Димо Стефанов Димов., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №161 от 31.10.2017 г. относно:   Определяне на  цени на услуги, предлагани от Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 162 от 31.10.2017 г. относно:Предоставяне управлението на новоизградени В и К активи, публична собственост на Община Трявна, на Асоциация по В и К – Габрово, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 163 от 31.10.2017 г. относно:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за разширение площадката на поземлен имот № 033028 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна /земеделска земя с променено предназначение/, собственост на ЕТ „Стоян Делийски“ с поземлен имот № 033001, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ПИ № 033001, обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане  „За  производствена и складова  дейности“, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 164 от 31.10.2017 г. относно:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 000099 – стопански  двор в землището на с.Енчовци,  общ. Трявна, с цел  отреждане  на имота  “за хотелиерство“, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №165/31.10.2017 г. относно:Разрешение изработване на Подробен устройствен план за трасета на мрежи средно и ниско напрежение и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 73403.24.106 – за хотелиерство по КК и КР на гр. Трявна и даване на предварително съгласие за прокарване на проектните трасета, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №166 от 31.10.2017 г. относно:Прeдоставяне на земя от общински поземлен фонд в землището на  с. Черновръх. /насл. на Недялко Генов, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №167 от 31.10.2017 г. относно:Изграждане на Стени на храбростта в гр. Плачковци и гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №168 от 31.10.2017 г. относно:Промяна в състава на Местна комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №169 от31.10.2017 г. относноПромяна в състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №170 от 31.10.2017 г. относно:  Даване име на улица в гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.


13.09.2017 г.

Решение № 137 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2016 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №4/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №6/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №8/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №137

Прилжение №15/12.09.2017 г. към Решение №137

Решение №138 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2017 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №4/12.09.2017  г. към Решение №138

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№6/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№8/12.09.2017 г. кум Решение №138

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №138

Решение № 139 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване на паралелки в ОУ „Васил Левски” –   гр. Плачковци през учебната 2017/2018 г.  в съответствие с чл. 11 и чл. 11 А от Наредба  № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение №140 от 12.09.2017 г. относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „ Проф. Пенчо Н. Райков” –   гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11 и чл. 11 А от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение № 141 от 12.09.2017 г. относно предоставяне управлението на новоизградени В и К активи, публична собственост на Община Трявна, на Асоциация по В и К – гр. Габрово.

Решение №142 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план схема за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция   VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“ и предварително съгласие на проектното трасе.

Решение №143 от 12.09.2017 г. относно  отпускане на финансови средства от общински бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в «Регионален хоспис» ЕООД – гр. Дряново, живущи на теритоята на община Трявна.

Решение №144 от 12.09.207 г.  относно дарение от Мара Иванова Пенева и Марина Иванова Рамел за реализиране на обект „Клуб за социални и културни дейности“ в кв. Светушка, гр. Трявна.

Решение №145 от 12.09.2017 г. относно приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плачковци, кв. Пунговци

Решение №146 от 12.09.2017 г.  относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1.

Решение №147 от 12.09.2017 г. относно отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата  от на Музей „Славейково школо“ в гр. Трявна,   ул. „Ангел Кънчев“ № 7.

Решение №148 от 12.09.2017 г. относно  допълване списък на имоти – публична общинска собственост.

Решение №149 от 12.09.2017 г. относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /насл. на Недялко Генов/.

Решение №150 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №151 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №152 от 12.09.2017 г. относно актуализиране бюджетите на ОУ “Проф. П.Н.Райков” – гр. Трявна и ОУ “Васил Левски” – гр. Плачковци


21.08.2017 г.

Решение №121 от 15.08.2017 г. относно: Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.) – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение №122 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 123 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 124 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 125  от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 126  от 15.08.2017 г. относно: Допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 127  от 15.08.2017 г. относно:  Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 128  от 15.08.2017 г. относно: Прекратяване на съсобственост по отношение на сграда с идентификатор 73403.501.1730.3, чрез продажба собствеността на Общината на останалите съсобственици.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 129  от 15.08.2017 г. относно: Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 130  от 15.08.2017 г. относно:  Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 131  от 15.08.2017 г. относно: Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 132  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди  – „за жилищно строителство и обществено обслужване”. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 133  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  кв. 8 и кв.10. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 134  от 15.08.2017 г. относно:  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  №  064032 – стопански  двор в землището на с.Бижовци,  общ. Трявна, местността „Бряста“ с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане “за жилищно строителство“. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 135  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  81058.91.30 – стопански  двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна, местността „Ширината“ с цел  отреждане  на имота  “за хотелиерство“.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 136  от 15.08.2017 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милена Тодорова Пантелеева. – публикувано на 21.08.2017 г.