Решение № 197/21.12.2017 г. относно:Предложение относно кандидатстване на Община Трявна по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерството на младежта и спорта за изграждане на многофункционална спортна зала, публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 196/21.12.2017 г. относно:Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 – с начин на трайно ползване стопански двор по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане «За производствени дейности»,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 195/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 195/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 195/21.12.2017 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на председателя на общинския съвет и на кмета на община Трявна за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 194/21.12.2017 г.,,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 9 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 8 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 7 към Решение № 194/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 6 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 5 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 4 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 3 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 194/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 194/21.12.2017 г. относно:Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели, по  реда на  чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 193/21.12.2017 г. относно:Предложение относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 192//21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

KMBT_215_00315 KMBT_215_00316 KMBT_215_00317

Решение № 192/21.12.2017 г. относно:  Предложение относно приеманене на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 191/21.12.2017 г. относно: Предложение относно определяне на разширен състав на комисия, съгласно чл.88, ал.3 от глава VII на НРПУРОИ, за провеждане на търгове и конкурси по ЗОС, публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 190/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 190/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 190/21.12.2017 г. относно:Предложение относно приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 189/21.12.2017 г. относно:Предложение относно определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на здравна карта на Област Габрово, публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 188/21.12.2017 г. относно: Предложение относно удължаване срока на Договора за възлагане управлението на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна,публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 187/21.12.2017 г. относно: Предложение за отмяна на разпоредбата на чл.33 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна, приета с Решение № 127 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Трявна на 29.9.2008 г., в частта “режийни разноски в размер 1 %”, публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 3 към Решение № 186/21.12.2017 г.,публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 2 към Решение № 186/21.12.2017 г., публ. на 28.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 186/21.12.2017 г. , публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 186/21.12.2017 г. относно: Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2018 г., публ. на 28.12.2017 г.

Решение № 185/21.12.2017 г. относно:Предложение относно изменение на  чл. 45, ал. 1, т. 44 А, подточка б) от Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, публ. на 28.12.2017 г.

 


05.12.2017 г.

Приложение № 15 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 14 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 13 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 09 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 08 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 07 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 06 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 05 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 04 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 03 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 02 към Решение № 184/29.11.2017 г.,публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 184/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 184/29.11.2017 г. относно: Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 15 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 14 към Решение № 183/29.11.2017 г.,публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 13 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 12 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 11 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 10 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 09 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 08 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 07 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 06 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 05 към Решение № 183/29.11.2017 г. публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 04 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 03 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 02 към Решение № 183/29.11.2017 г., публ. на 05.12.2017 г.

Приложение № 01 към Решение № 183/29.11.2017 г.,  публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 183/29.11.2017 г. относно: Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публ. на 05.12.2017 г.публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 182/29.11.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи с начин на  трайно  ползване ливади, от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 181/29.11.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на Димо  Николов Цанев, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 180/29.11.2017 г. относно:Отдаване под наем на земеделска земя с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на Димо  Николов Цанев, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 179/29.11.2017 г. относно:  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.530.1,  находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 178/29.11.2017 г. относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори 02563.530.1,  находящ се в землище село Бангейци, община Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 177/29.11.2017 г. относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. в точка II. 6. А – Описание на имотите, за които Община Трявна има намерение да сключи нови договори за предоставяне под наем, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 176/29.11.2017 г. относно:  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. в точка II. 6. А – Описание на имотите, за които Община Трявна има намерение да сключи нови договори за предоставяне под наем, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 175/29.11.2017 г. относно:  Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост – помещение №12 в обект с идентификатор №73403.501.465.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ул. ”Ангел Кънчев” №89, гр.Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 174/29.11.2017 г. относно:Отдаване под наем на помещение – публична общинска  собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 173/29.11.2017 г. относно: Изменение на т. 3 от Решение № 191/30.06.2016 г. на Общински съвет – Трявна, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 172/29.11.2017 г. относно: Актуализиране бюджетите на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна и ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци със средства от общинския бюджет, публ. на 05.12.2017 г.

Решение № 171/29.11.2017 г. относно: Отмяна на разпоредбата на чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Трявна, взето на негово заседание на 26.01.2009 година, публ. на 05.12.2017 г.


07.11.2017 г.

Решение №153/31.10.2017 г. относно:  Отмяна на разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 16, ал. 6, т. 2;   чл. 16,   ал. 6, т. 6; чл. 19, ал. 2 и ал. 3; чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Трявна, приета с Решение № 3, по протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Трявна, проведено на 30.01.2013 г., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №154/31.10.2017 г. относно: Промяна на Решение № 284 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Трявна за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Трявна за закупуване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №155/31.10.2017 г. относно:Приемане на Правила за определяне достъпа на пациенти до услугите на Регионален хоспис ЕООД – стационар гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Трявна,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №156/31.10.2017 г. относно: Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение №1 към Решение №156/31.10.2017 г. относно:Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 157/31.10.2017 г. относно:Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 157/31.10.2017 г. относно:Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №158/31.10.2017 г. относно:Промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение №158/31.10.2017 г. относно:Промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.,публ. на 07.11.2017 г.

Решение №159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1 към Решение №159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение № 1а към Решение № 159/31.10.2017 г. относно:Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Приложение №6г към Решение №159/31.10.2017 г. относноПриемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №160 от 31.10.2017 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Димо Стефанов Димов., публ. на 07.11.2017 г.

Решение №161 от 31.10.2017 г. относно:   Определяне на  цени на услуги, предлагани от Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 162 от 31.10.2017 г. относно:Предоставяне управлението на новоизградени В и К активи, публична собственост на Община Трявна, на Асоциация по В и К – Габрово, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 163 от 31.10.2017 г. относно:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за разширение площадката на поземлен имот № 033028 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна /земеделска земя с променено предназначение/, собственост на ЕТ „Стоян Делийски“ с поземлен имот № 033001, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ПИ № 033001, обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане  „За  производствена и складова  дейности“, публ. на 07.11.2017 г.

Решение № 164 от 31.10.2017 г. относно:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 000099 – стопански  двор в землището на с.Енчовци,  общ. Трявна, с цел  отреждане  на имота  “за хотелиерство“, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №165/31.10.2017 г. относно:Разрешение изработване на Подробен устройствен план за трасета на мрежи средно и ниско напрежение и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 73403.24.106 – за хотелиерство по КК и КР на гр. Трявна и даване на предварително съгласие за прокарване на проектните трасета, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №166 от 31.10.2017 г. относно:Прeдоставяне на земя от общински поземлен фонд в землището на  с. Черновръх. /насл. на Недялко Генов, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №167 от 31.10.2017 г. относно:Изграждане на Стени на храбростта в гр. Плачковци и гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №168 от 31.10.2017 г. относно:Промяна в състава на Местна комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №169 от31.10.2017 г. относноПромяна в състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Трявна, публ. на 07.11.2017 г.

Решение №170 от 31.10.2017 г. относно:  Даване име на улица в гр. Трявна, публ. на 07.11.2017 г.


13.09.2017 г.

Решение № 137 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2016 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №4/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №6/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №8/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №137

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №137

Прилжение №15/12.09.2017 г. към Решение №137

Решение №138 от 12.09.2017 г. относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2017 г.

Приложение №1/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №2/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №3/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №4/12.09.2017  г. към Решение №138

Приложение №5/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№6/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №7/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение№8/12.09.2017 г. кум Решение №138

Приложение №9/12.09.2017 г. към Решение №138

Приложение №10/12.09.2017 г. към Решение №138

Решение № 139 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване на паралелки в ОУ „Васил Левски” –   гр. Плачковци през учебната 2017/2018 г.  в съответствие с чл. 11 и чл. 11 А от Наредба  № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение №140 от 12.09.2017 г. относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „ Проф. Пенчо Н. Райков” –   гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11 и чл. 11 А от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр.4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.).

Решение № 141 от 12.09.2017 г. относно предоставяне управлението на новоизградени В и К активи, публична собственост на Община Трявна, на Асоциация по В и К – гр. Габрово.

Решение №142 от 12.09.2017 г.  относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план схема за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция   VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“ и предварително съгласие на проектното трасе.

Решение №143 от 12.09.2017 г. относно  отпускане на финансови средства от общински бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в «Регионален хоспис» ЕООД – гр. Дряново, живущи на теритоята на община Трявна.

Решение №144 от 12.09.207 г.  относно дарение от Мара Иванова Пенева и Марина Иванова Рамел за реализиране на обект „Клуб за социални и културни дейности“ в кв. Светушка, гр. Трявна.

Решение №145 от 12.09.2017 г. относно приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плачковци, кв. Пунговци

Решение №146 от 12.09.2017 г.  относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1.

Решение №147 от 12.09.2017 г. относно отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата  от на Музей „Славейково школо“ в гр. Трявна,   ул. „Ангел Кънчев“ № 7.

Решение №148 от 12.09.2017 г. относно  допълване списък на имоти – публична общинска собственост.

Решение №149 от 12.09.2017 г. относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /насл. на Недялко Генов/.

Решение №150 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №151 от 12.09.2017 г. относно  отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Ангелина Ангелова Цанкова.

Решение №152 от 12.09.2017 г. относно актуализиране бюджетите на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ – гр. Трявна и ОУ „Васил Левски“ – гр. Плачковци


21.08.2017 г.

Решение №121 от 15.08.2017 г. относно: Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.) – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение №122 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 123 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 124 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 125  от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103  от 18.07.2017 г. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 126  от 15.08.2017 г. относно: Допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 127  от 15.08.2017 г. относно:  Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 128  от 15.08.2017 г. относно: Прекратяване на съсобственост по отношение на сграда с идентификатор 73403.501.1730.3, чрез продажба собствеността на Общината на останалите съсобственици.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 129  от 15.08.2017 г. относно: Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 130  от 15.08.2017 г. относно:  Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 131  от 15.08.2017 г. относно: Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 132  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди  – „за жилищно строителство и обществено обслужване”. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 133  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  кв. 8 и кв.10. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 134  от 15.08.2017 г. относно:  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  №  064032 – стопански  двор в землището на с.Бижовци,  общ. Трявна, местността „Бряста“ с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане “за жилищно строителство“. – публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 135  от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  81058.91.30 – стопански  двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна, местността „Ширината“ с цел  отреждане  на имота  “за хотелиерство“.- публикувано на 21.08.2017 г.

Решение № 136  от 15.08.2017 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милена Тодорова Пантелеева. – публикувано на 21.08.2017 г.