Решение № 1 от 18.01.2024 г. Предложение относно даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на СНЦ “МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, в размер на 50 000 лв.,  публикувано на 23.01.2024 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложение № 1 към Решение № 41 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 41 от 21.12.2023 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет за периода от 28.11.2023 г. – 15.12.2023 г. и на Кмета на Община Трявна за периода 20.11.2023 г. – 18.12.2023 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 40 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет Трявна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Габрово, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 39 от 21.12.2023 г. Предложение относно промени в списъка с одобрените обекти за финансиране със средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти в сградата на общинска администрация, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 38 от 21.12.2023 г. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г. с помещения, общинска собственост – лекарски кабинети, находящи се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника), публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 37 от 21.12.2023 г. Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна, одобрен с Решение № 109 от 20.06.2018 г. на Общински съвет – Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 04025.19.19, местност „Припора“ по кадастралната карта на с. Бижовци, общ. Трявна, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 36 от 21.12.2023 г. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна към 30.09.2023 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 35 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 34 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне на делегат и заместник-делегат на Община Трявна в Общото събрание на сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно- историческо наследство“ (АОСТКИН), публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 33 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне на представител и заместник-представител на Община Трявна в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 32 от 21.12.2023 г. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху компютърен томограф, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 31 от 21.12.2023 г. Предложение относно удължаване срока за предоставянето на услуги по договор BG05SFPR002-2.001-0125-C01 по Проект „Грижа в дома в община Трявна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 1-2 към Решение № 30 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 1-1 към Решение № 30 от 21.12.2023 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 30 от 21.12.2023 г. Предложение относно приемане на Стратегия  за управление на общинската собственост на Община Трявна за периода 2024-2027 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 29 от 21.12.2023 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 29 от 21.12.2023 г. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 28 от 21.12.2023 г. Предложение относно Издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0001-C02 от 11.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0001-C02  от 11.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“, сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 27 от 21.12.2023 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0003-C01  от 30.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие”

и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0003-C01  от 30.10.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие”, публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение за жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 3 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 26 от 21.12.2023 г. публикувано на 28.12.2023 г.

Решение № 26 от 21.12.2023 г. Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2024 година, публикувано на 28.12.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 25 от 13.12.2023 г., Предложение относно даване на съгласие за промяна на собствеността на имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост с предназначение – Здравно заведение. Актуализиране на списък с имоти – публична общинска собственост, публикувано на 19.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложения от № 1 до № 11към Решение № 24 от 07.12.2023 г.: Бангейци Белица Белица-трайни насаждения Бижовци Енчовци Плачковци Престой Радевци Радевци-трайни насаждения Станчов хан Станчов хан-трайни насаждения Трявна Трявна-трайни насаждения Фъревци Черновръх публикувани на 14.12.2023 г.

Приложения от № 1 до № 11към Решение № 24 от 07.12.2023 г.: Бангейци Белица Белица-трайни насаждения Бижовци Енчовци Плачковци Престой Радевци Радевци-трайни насаждения Станчов хан Станчов хан-трайни насаждения Трявна Трявна-трайни насаждения Фъревци Черновръх, публикувани на 14.12.2023 г.

Стойност на средногодишно рентно плащане, публикувана на 14.12.2023 г.

Решение № 24 от 07.12.2023 г., Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползвател по реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 14.12.2023 г.

Решение № 23 от 07.12.2023 г., Предложение относно определяне състав на постоянни комисии в Общински съвет Трявна,       публикувано на 14.12.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 22 от 07.12.2023 г., публикувано на 14.12.2023 г.

Решение № 22 от 07.12.2023 г., Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 14.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 21 от 30.11.2023 г. Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 81058.313.105, местност „Грамадките“ по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 20 от 30.11.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представител на Община Трявна в Организацията за управление на Старопланински туристически район, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 19 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Централ газ“ АД, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 18 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Трявна-2000“ АД, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 17 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр. Габрово, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 16 от 30.112023 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 15 от 30.11.2023 г. Предложение относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ), публикувано на 07.12.2023 г.

Решеине № 14 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне на делегат на Общински съвет Трявна в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 13 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне на представител в областния съвет за развитие, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 12 от 30.11.2023 г. Предложение относно представители в общински съвет за намаляване на риска от бедствия, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 11 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Трявна, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 10 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет Трявна, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 9 от 30.11.2023 г. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 07.12.2023 г.

Приложение № 1-1-Бангейци Приложение № 2-1-Белица Приложение № 3-1-Бижовци Приложение № 4-1-Енчовци Приложение № 5-1-Плачковци Приложение № 6-1Престой Приложение № 7-1-Радевци Приложение № 8-1-Станчов хан Приложение № 9-1-Трявна Приложение № 10-1-Фъревци Приложение № 11-1-Черновръх, публикувани на 07.12.2023 г.

Приложение № 1-Бангейци Приложение № 2-Белица Приложение № 3-Бижовци Приложение № 4-Енчовци Приложение № 5-Плачковци Приложение № 6 -Престой Приложение № 6-Престой-трайни насаждения Приложение № 7- Радевци Приложение № 7-Радевци-трайни насаждения Приложение № 8-Станчов хан Приложение № 9-Трявна Приложение № 10-Фъревци Приложение № 11-Черновръх, публикувани на 07.12.2023 г.

Стойност на средногодишно рентно плащане публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 8 от 30.11.2023 г. Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 7 от 30.11.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост , находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, Етнографски комплекс, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 6 от 30.11.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост – лекарски кабинети, находящи се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 (бивша поликлиника), публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 5 от 30.11.2023 г. Предложение относно промени в разчета за капиталови разходи, финансирани със средства от целева субсидия във връзка с Писмо с вх. № 2600-99/22.11.2023 г., публикувано на 07.12.2023 г.

Приложения към Решение № 4 от 30.11.2023 г. – методика за оценка_ образци при сключване на договор Приложение № 1 ОП1- калкулация Приложение № 1 ОП2- калкулация Приложение № 2ОП1- цени на абонаментни (1) – Копие Приложение № 2ОП2 цени на абонаментни Приложение № 3 ОП 1- маршрутно разписание(2793541) (1) Приложение № 3 ОП2- маршрутно разписание(2793541) Проект на договор транспорт техн.предложение ОП1_ техн.предложение ОП2_ Техническа спецификация_ Указания_ Ценово предложение ОП1_ Ценово предложение ОП2, публикувани на 07.12.2023 г.

Решение № 4 от 30.11.2023 г. Предложение относно съгласуване и започване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 07.12.2023 г.

Решение № 3 от 30.11.2023 г. Предложение относно финансиране на плащанията по проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2024-2020 г.), публикувано на 07.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 2 от 13.11.2023 г.  Избор на Временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, публикувано на 16.11.2023 г.

Решение № 1 от 13.11.2023 г. Избор на Председател на Общински съвет Трявна, публикувано на 16.11.2023 г.

 МАНДАТ 2023-2027 година

––––––––––––––––––––––––––––

2 0 2 3  ГОДИНА

Решение № 140 от 19.10.2023 г. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  04025.19.19  по кадастралната карта на с.Бижовци, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  04025.19.19,  с цел  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с  отреждане на имота „за обществено обслужване  –  къмпинг”, публикувано на 24.10.2023 г.

Решение № 139 от 19.10.2023 г. Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план за трасе  на  въздушна кабелна линия 0.4 kV  НН до границата на ПИ с идентификатор 81058.367.113 по КК на з-ще Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за  жилищно строителство”, публикувано на 24.10.2023 г.

Решение № 138 от 19.10.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. Придобиване в собственост на Община Трявна на парцел IX-16, кв. 2, село Белица, община Трявна, чрез дарение от физическо лице,   публикувано на 24.10.2023 г.

Решение № 137 от 19.10.2023 г. Предложение относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 24.10.2023 г.        

Решение № 136 от 19.10.2023 г. Предложение относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 24.10.2023 г.        

Решение № 135 от 19.10.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 24.10.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 134 от 20.09.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна – Етнографски комплекс, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 133 от 20.09.2023 г. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Трявна,   публикувано на 27.09.2023 г.                                              

Решение № 132 от 20.09.2023 г. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Плачковци, публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 131 от 20.09.2023 г.,   публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 131 от 20.09.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство за подготовка и реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма  „Развитие на регионите“ 2021-2027, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 130 от 20.09.2023 г. Предложение относно осигуряване на финансов ресурс за дейностите, свързани с управление, мониторинг и оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново  Трявна – в сърцето на Балкана“ и нейното популяризиране за програмен период 2023-2027 година, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 129 от 20.09.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 56719.501.1099.1 по КК и КР на гр.Плачковци, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 128 от 20.09.2023 г. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 127 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 127 от 20.09.2023 г. Предложение относно одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Трявна за периода 13.07.2023 г.- 10.08.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 126 от 20.09.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост,  в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 125 от 20.09.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 56719.501.1099.1 по КК и КР на гр.Плачковци. /ОД МВР Габрово/, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 124 от 20.09.2023 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, земя от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 123 от 20.09.2023 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, земя от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 122 от 20.09.2023 г. Предложение относно определяне цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.503.11, находящ се гр. Трявна, публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 121 от 20.09.2023 г. Предложение относно допълване Списък на имоти – публична общинска собственост, публикувано на 27.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 20 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 19 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 18 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 17 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 16 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 15 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 14 към Решение № 120 от 23.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 13 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 12 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение №№ 6а, 6б, 6в към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 10а към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение №№ 6а, 6б, 6в към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 10а към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 10а към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 11 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 10 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 9 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 8 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение №7 към Решение № 120 от 20.09.2023 г. публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 7 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 6 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 5 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 4 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 3 към Решение № 120 от 20.09.2023 г.,   публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение №2  към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 120 от 20.09.2023 г., публикувано на 27.09.2023 г.

Решение № 120 от 20.09.2023 г. Предложение относно утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2023 година, публикувано на 27.09.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 119 от 31.08.2023 г.  Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 81058.367.113 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 118 от 31.08.2023 г. Предложение относно отпускане на безлихвен заем на Сдружение МИГ „Дряново-Трявна — в сърцето на Балкана“ за обезпечаване изпълнението на „Проект за разработване на Стратегия за BOMP за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 117 от 31.08.2023 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.019-0009-C01  от 15.08.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Трявна“ сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.019-0009-C01 от 15.08.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Трявна“ сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 116 от 31.08.2023 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0002-C01  от 15.08.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.560-0002-C01  от 15.08.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 115 от 31.08.2023 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.561-0001-C01 от 25.05.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.561 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Реконструкция на улици в град Трявна“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.561-0001-C01 от 25.05.2023 г. по  процедура BG06RDNP001-19.561 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект  „Реконструкция на улици в град Трявна“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 114 от 31.08.2023 г., Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. Продажба на общинско жилище в гр.Трявна, ул. ”Патриарх Евтимий” №103, вх.В, ет.1, ап.1, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 113 от 31.08.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. Продажба на общинско жилище в гр.Трявна, ул. ”Патриарх Евтимий” №103, вх.В, ет.1, ап.1, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 112 от 31.08.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 (бивша поликлиника), публикувано на 07.09.2023 г.

Приложение Отчет изп.ОБ 2022 г. към Решение № 111 от 31.08.2023 г., публикувано на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 12,13,14, prot obsht.obswzhdane, към Решение № 111 от 31.08.2023 г., публикувани на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 10,11 към Решение № 111 от 31.08.2023 г. публикувани на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 01,02,03,04,05,06,07,08,09 към Решение № 111 от 31.08.2023 г., публикувани на 07.09.2023 г.

Приложение към Решение № 111 от 31.08.2023 г.-Отчет изп.ОБ 2022 г., публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 111 от 31.08.2023 г. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2022г., публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 110 от 31.08.2023 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2023/2024г., публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 109 от 31.08.2023 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ – гр.Трявна през учебната 2023/2024г., публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 108 от 31.08.2023 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски“ – гр. Плачковци през учебната 2023/2024г., публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 107 от 31.08.2023 г. Предложение относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Габрово, публикувано на 07.09.2023 г.

Решение № 106 от 31.08.2023 г. Предложение относно избор на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Трявна, публикувано на 07.09.2023 г.

                       

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 105 от 27.07.2023 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2023 г. във връзка със закупуване на ДМА за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Дневна грижа, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 104 от 27.07.2023 г. Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 103 от 27.07.2023 г. Предложение относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 164/714 ид.части от поземлен имот с идентификатори  73403.503.11,  находящ се в гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 102 от 27.07.2023 г. Предложение относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 164/714 ид.части от поземлен имот с идентификатори  73403.503.11,  находящ се в гр. Трявна, община Трявна, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 101 от 27.07.2023 г. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот 1117, кв. 14, попадащ в УПИ ІХ – комплексно жилищно застрояване, находящ се в гр. Плачковци, ул. „Белият камък“, община Трявна, публикувано на 03.08.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 100 от 27.07.2023 г., публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 100 от 27.07.2023 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировка на Кмета на Община Трявна за  периода 11.04.2023 г.-27.06.2023 г., публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 99 от 27.07.2023 г. Предложение относно извършване на ремонт на общински жилища, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 98 от 27.07.2023 г. Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 02563.522.10  по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 97 от 27.07.2023 г. Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 96 от 27.07.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет в гр. Плачковци, публикувано на 03.08.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 95 от 27.07.2023 г., публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 95 от 27.07.2023 г. Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г., публикувано на 03.08.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 94 от 27.07.2023 г., публикувано на 03.08.2023 г.

Решение № 94 от 27.07.2023 г. Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г., публикувано на 03.08.2023 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 93 от 29.06.2023 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2023 г., публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 92 от 29.06.2023 г. Предложение относно промяна в Условията за ползване на услугите на Регионален хоспис ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 91 от 29.06.2023 г. Предложение относно отдаване  под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7, публикувано на 06.07.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 90 от 29.06.2023 г., публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 90 от 29.06.2023 г. Предложение относно приемане на План за реформиране на Дом за стари хора в град Трявна, ул. „Индустриална“ №1, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 89 от 29.06.2023 г. Предложение относно обявяване от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 73403.561.189 находящо се в гр. Трявна, местност „Ралопея“, община Трявна, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 88 от 29.06.2023 г. Предложение относно определяне цена за прехвърляне в собственост на 10м2 от Поземлен имот с идентификатор 73403.501.1198 находящ се в гр. Трявна, ул. „Асеневци“ №7, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 87 от 29.06.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имоти, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 86 от 29.06.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имоти, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 85 от 29.06.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имоти, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 84 от 29.06.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна-Етнографски комплекс, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 83 от 29.06.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна-Етнографски комплекс, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 82 от 29.06.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение – част от публична общинска собственост кабинет по дентална медицина в ОУ „Проф. П.Н.Райков“ и СУ „П.Р.Славейков“, публикувано на 06.07.2023 г.

Решение № 81 от 29.06.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение – част от публична общинска собственост кабинет по дентална медицина в ОУ „Проф. П.Н.Райков“ и СУ „П.Р.Славейков“, публикувано на 06.07.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 80 от 31.05.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на Православен параклис, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 79 от 31.05.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на Православен параклис, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 78 от 31.05.2023 г. Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект по АДБФП  № BGENERGY-2.002-0006-С01/29.04.2022 г. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“, процедура  BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 77 от 31.05.2023 г. Предложение относно Заявка  за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор BG06RDNP001-19.455-0002-C01 от 31.03.2022 г. за проект „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.455 МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 76 от 31.05.2023 г. Предложение относно Заявка  за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор BG06RDNP001-19.455-0003-C01 от 07.04.2022 г. за проект „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.455 МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 75 от 31.05.2023 г. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на сграда – частна общинска собственост, представляваща: Сграда 63210.552.3.1,  находяща се в село Руевци, община Трявна, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 74 от 31.05.2023 г. Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 73 от 31.05.2023 г. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.501.840 – частна общинска собственост,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Капитан Райчо“,  община Трявна, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 72 от 31.05.2023 г. Предложение относно отдаване  под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 71 от 31.05.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год.  и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за Поземлен имот с идентификатор 73403.501.1198, публикувано на 07.06.2023

Решение № 70 от 31.05.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год.  и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за Поземлен имот с идентификатор 73403.501.1198, публикувано на 07.06.2023

Решение № 69 от 31.05.2023 г. Предложение относно определяне на комисия за избор на съдебни заседатели с мандат 2024-2028 г. за Окръжен съд – Габрово и за Районен съд – Трявна, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 68 от 31.05.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД,  гр. Габрово, публикувано на 07.06.2023 г.

Решение № 67 от 31.05.2023 г. Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 07.06.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 66 от 17.05.2023 г. Предложение относно удостояване на Къна Иванова Георгиева с „Почетен знак  „За заслуги към Трявна„ публикувано на 18.05.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложение № 1 към Решение № 65 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 65 от 27.04.2023 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 03.01.2023 г.-31.03.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 64 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 64 от 27.04.2023 г., Предложение относно Отчет да дейността на МКБППМН през 2022 г., публикувано на 03.05.2023 година.

Приложение № 2 към Решение № 63 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 63 от 27.04.2023г.,  публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 63 от 27.04.2023 г. Предложение относно общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Трявна 2023-2024 г. и годишен план за изпълнението й през 2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 62 от 27.04.2023 г. Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Трявна, публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 61 от 27.04.2023 г. Предложение относно промяна техническите характеристики на обект – позиция №56 от Разчета за капиталови разходи за 2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 60 от 27.04.2023 г. Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлени имоти  с идентификатори  73403.86.2  и  73403.86.3  по КК и КР на гр. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имотите  „за жилищно строителство”, публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 59 от 27.04.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на сграда – частна общинска собственост, представляваща: Сграда с идентификатор 63210.552.3.1, находяща се в село Руевци, община Трявна, публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 58 от 27.04.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на сграда – частна общинска собственост, представляваща: Сграда с идентификатор 63210.552.3.1, находяща се в село Руевци, община Трявна, публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 57 от 27.04.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – паркинг, публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 56 от 27.04.2023 г. Предложение относно удостояване на Проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев с почетен знак „За заслуги към Трявна“, публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 8 към Решение № 55 от 27.04.2023г.,  публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 7 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 6 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 5 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 4 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 3 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 55 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 55 от 27.04.2023 г. Предложение относно приемане на разчети за бюджетни приходи и разходи на Община Трявна за 2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 4 към Решение № 54 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 3 към Решение № 54 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 54 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 54 от 27.04.2023 г., публикувано на 03.05.2023 г.

Решение № 54 от 27.04.2023 г. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2022 г., публикувано на 03.05.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 53 от 11.04.2023 г. Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., публикувано на 12.04.2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Решение № 52 от 30.03.2023 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Национален Доверителен Екофонд, Програма „Микропроекти за климата“ за финансиране на проект „Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна за смекчаване и адаптация към климатичните промени“, публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 51 от 30.03.2023 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на читалище „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“, по Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция  по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Компонент 2 Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (сгради за култура), публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 50 от 30.03.2023 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в спортни сгради на спортен комплекс „Ангел Кънчев“ гр. Трявна“, по Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Компонент 3 Сгради за спорт, публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 49 от 30.03.2023 г. Предложение относно кандидатстване пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2023г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 48 от 30.03.2023 г. Предложение относно кандидатстване пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2023г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 47 от 30.03.2023 г., Предложение относно кандидатстване пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2023г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 46 от 30.03.2023 г. Предложение относно отдаване  под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7, публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 45 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 45 от 30.03.2023 г. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2022 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Приложене № 2 към Решение № 44 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 44 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 44 от 30.03.2023 г. Предложение относно Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с разработване на Националната карта на социалните услуги, публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение  № 43 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 43 от 30.03.2023 г. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година, публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 42 от 30.03.2023 г. Предложение относно приемане на Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трявна 2023-2026 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 41 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 41от 30.03.2023 г. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2022 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 40 от 30.03.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово, публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 39 от 30.03.2023 г. Предложение относно Заявка  за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор BG06RDNP001-19.376-0001-C01 по проект  „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“ от 26.07.2022г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение към Решение № 38 от 30.03.2023 г. – отчет туризъм, публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение към Решение № 38 от 30.03.2023 г. – год. доклад втора част, публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение към Решение № 38 от 30.03.2023 г. – год.доклад първа част, публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 38 от 30.03.2023 г. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027, през 2022 г. и одобряване  на Отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма / част от  ПИРО на община Трявна за периода 2021-2027 година /, през 2022 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 37 от 30.03.2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 37 от 30.03.2023 г. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Трявна, публикувано на 06.04.2023 г.

Решение № 36 от 30.03.2023 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2023 г., публикувано на 06.04.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 35 от 23.02.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Габрово, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 34 от 23.02.2023 г. Предложение относно приемане на начални тръжни цени за продажба, чрез публични търгове с явно наддаване на движими вещи – общинска собственост, представляващи: Специален автомобил МЕРЦЕДЕС с рег. № ЕВ0180АМ, Лек автомобил УАЗ 469 с рег. №  ЕВ4733АК, ВАЗ 21310 КОМБИ с рег. № ЕВ2262АК, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 33 от 23.02.2023 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр. Трявна, ул. „Асеневци“ № 1, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 32 от 23.02.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 02.03.2023 г.

Приложения: № 1, obr.19-1 и obr.19-2 към Решение № 31 от 23.02.2023 г., публикувани на 02.03.2023 г.

Решение № 31 от 23.02.2023 г. Предложение относно предаване на обект ,,Канализационен колектор в гр. Трявна“ за експлоатация на В и К оператора, публикувано на 02.03.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 30 от 23.02.2023 г.,  публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 30 от 23.02.2023 г. Предложение относно Годишен отчет за периода 01.01.2022 г.-31.12.2022 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г., публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 29 от 23.02.2023 г. Предложение относно подаване на проектно предложение  по процедура BG06RDNP001-19.732 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 28 от 23.02.2023 г. Предложение относно подаване на проектно предложение “Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“ по процедура BG06RDNP001-19.731 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 27 от 23.02.2023 г. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 26 от 23.02.2023 г. Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за периода 01.01.2023-31.12.2023 г. във връзка с прилагане разпоредбите на § 59 и § 60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 25 от 23.02.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване нива, земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 24 от 23.02.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване нива, земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 02.03.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 23 от 23.02.2023 г., публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 23 от 23.02.2023 г. Предложение относно приемане на разчета за капиталови разходи на Община Трявна за 2023 г., публикувано на 02.03.2023 г.

Приложения: № 1, №2, №3, № 4, №5 към Решение № 22 от 23.02.2023 г., публикувани на 02.03.2023 г.

Решение № 22 от 23.02.2023 г. Предложение относно приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2023 г., публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 21 от 23.02.2023 г. Предложение относно приемане на Бизнес-програма за развитие на „Тревненска седмица” ЕООД за периода 2023-2026 година, заедно с отчет за изпълнение на Бизнес-програма за 2022 година, годишен финансов отчет за 2022 година на „Тревненска седмица” ЕООД, годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2022 година и аналитична отчетност на приходите и разходите за 2022 година, публикувано на 02.03.2023 година.

Решение № 20 от 23.02.2023 г. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 година на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, заедно с годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2022 година, аналитична отчетност на приходите и разходите за 2022 година, въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК), доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2022 година, отчет за изпълнението на Бизнес- програма на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД за 2022 година и утвърждаване избора на регистриран одитор за проверител на годишния финансов отчет на дружеството, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 19 от 23.02.2023 г. Предложение относно приемане на Бизнес-програма за развитие на Медицински център ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за периода 2023-2025 година, заедно с отчет за изпълнение на Бизнес-програма за 2022 година, годишен финансов отчет за 2022 година на Медицински център ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели за 2022 година, аналитична отчетност на приходите и разходите за 2022 година, въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2022 година, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 18 от 23.02.2023г. Предложение относно спешно възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 02.03.2023 г.

Приложения: №1, Приложение № 1-2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, към Решение № 17 от 23.02.2023 г., публикувани на 02.03.2023 г.

Решение № 17 от 23.02.2023 г. Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинска транспортна схема на Община Трявна, публикувано на 02.03.2023 година.

Решение № 16 от 23.02.2023 г. Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № 15 от 23.01.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово, публикувано на 02.03.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 14 от 26.01.2023 г. Предложение относно продажби, чрез публични търгове с явно наддаване, на движими вещи – общинска собственост, представляващи: товарен автомобил „ЗАУРЕР 2 ДМ“ с рег. № ЕВ0462АВ, специален автомобил  МЕРЦЕДЕС с рег. № ЕВ0180АМ,  лек автомобил УАЗ 469 с рег. №  ЕВ4733АК, лек автомобил ВАЗ 21310 КОМБИ с рег. № ЕВ2262АК, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 13 от 26.01.2023 г. Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение с полезна площ 85кв.м, находящо се в Народно читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 12 от 26.01.2023 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ ,,Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.455- 0003-С01 от 07.04.2022 г. по процедура BG06RDNP001-19.455 ,,МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“, сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.455-0003-C01 от 07.04.2022 г. по процедура BG06RDNP001-19.455 “МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“, сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, – Запис на заповед, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 11 от 26.01.2023 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващ Дом за стари хора в Община Трявна“, по Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост – П39 – Модернизиране на дългосрочната грижа

Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“,  Подкомпонент 1.2 – Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора, публикувано на 02.02.2023 г.

Приложения към Решение № 10 от 26.01.2023 г. – Бангейци, Белица, Бижовци, Енчовци, Плачковци, Престой, Радевци, Станчов хан, Трявна, Фъревци, Черновръх, публикувани на 02.02.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 10 от 26.01.2023 г.,  публикувано на 02.02.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 10 от 26.01.2023 г., публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 10 от 26.01.2023 г. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада, които  да бъдат предоставени за стопанската 2023-2024 година и годишни рентни плащания, публикувано на 02.02.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 9 от 26.01.2023 г., публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 9 от 26.01.2023 г. Предложение Относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г., публикувано на 02.02.2023 г.

Предложение № 1 към Решение № 8 от 26.01.2023 г., публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 8 от 26.01.2023 г. Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г., публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 7 от 26.01.2023 г. Предложение относно предоставяне на помещение за ползване за нуждите на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна, публикувано на 02.02.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 6 от 26.01.2023 г., публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 6 от 26.01.2023 г. Предложение относно актуализация на Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 5 от 26.01.2023 г. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023г. и предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – /Дом за стари хора/, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 4 от 26.01.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. – УПИ XIX-1418, кв. 19, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 3 от 26.01.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на сграда – частна общинска собственост, представляваща: Сграда с идентификатор 62120.517.56.1, находяща се в село Ралевци, община Трявна, публикувано на 02.02.2023 г.

Решение № 2 от 26.01.2023 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год. Продажба на сграда – частна общинска собственост, представляваща: Сграда с идентификатор 62120.517.56.1, находяща се в село Ралевци, община Трявна, публикувано на 02.02.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 1 от 19.01.2023 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 23.01.2023 г.