Община Трявна в качеството й на бенефициент по проект „Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване ”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0241-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

  1. Директор (управител) на общинско предприятие, код по НКПД 11207023 – 1 щатна бройка за период от 10 месеца;
  2. Организатор на дейността на предприятието, код по НКПД 24216011 – 1 щатна бройка за период  от 10 месеца;

II. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

  1. Работник озеленяване, код по НКПД 92140015 – 5 щатни бройки за период от 10 месеца;
  2. Работник поддръжка, код по НКПД 93120008 – 5 щатни бройки за период от 10 месеца;

Обява

Заявление

Декларация за принадлежност към целевата група