ЗАПОЧНА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

април 15, 2020
Автор: Веселин Михов

image

Община Трявна обяви подбор по документи и събеседване за четири длъжности: координатор, специалисти „Здравни грижи“(медицинска сестра, фелдшер), домашни санитари и психолог.

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, съобразно индивидуалните потребности на кандидат-потребителите, така че да изпълняват заложените в Проекта дейности.

Подборът се осъществява в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Образци на необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ТУК.