Oбщина Габрово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” – ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда ще проведе конкурсна процедура за избор на 1 /един/ социален работник на пълен работен ден със срок на трудовия договор до 31.12.2020г. с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна за областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в Област Габрово.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 1. Основни функции: Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: «средно образование», а всяка по-висока степен е предимство.
  • Професионална квалификация: хуманитарна, а завършилите специалност – «Социални дейности» са с предимство.
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето или в областта на социалните дейности или в системата на органите по закрила, съгласно чл. 6 от Закона за Закрила на детето не по-малко от 1 /една/ година.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
 3. Необходимите документи за кандидатестване:
 • Писмено заявление за кандидатстване по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо на бланка на проекта /образец/;
 • Декларация по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Деловодството на Oбщина Габрово, за проект ”Приеми ме 2015” в срок 1 /един/ месец от публикуване на обявата / до 17.00 часа на 28.02.2019 г. включително/.

Обявление (85 KB) Заявление (69 KB) Декларация (66 KB) Мотивационно писмо (53 KB) CV (94 KB)