Предоставяне на услуги по проект „Грижа в дома“ – Компонент 3

април 22, 2020

Община Трявна е бенефициент по Проект „Грижа в дома“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0046-C01, по процедура № BG05M9OP001-2.101 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Дейностите, предвидени по Компонент 3 са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания,  възрастни в риск.

              „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами

По Проекта Община Трявна ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.

Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, закупени със средства на потребителите. Хората в нужда ще получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. На наетия по Проекта персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Предвидените средства за Община Трявна са в размер на 124 260,00 лева, а обслужвания брой потребители е 120.