МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.025 по мярка ОП НОИР 01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА”

януари 15, 2021

image

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

 

О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG05M2OP001-3.025   по мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна”

 

Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025   МИГ „ДРЯНОВО- ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна”

Оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г ”;

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите;

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, общини Дряново и Трявна.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна”

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустимите кандидати следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Допустимите кандидати по ОП НОИР кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите” към стратегията за ВОМР.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по настоящата процедура са:

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, да са регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране и да реализират проектите си към Стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

 

Целеви групи по мярката:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

– привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

– допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

– взаимодействие с родители;

– допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

– подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

– осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

– други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

 

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

– осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;

– осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

– осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;

– закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

– допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

– подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

– допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

– провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

 

 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

– допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

– привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

– взаимодействие с родители;

– допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

– хранене в училищата,

– закупуване на учебни материали и пособия;

– подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

– други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

 

 1. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения:

От 08 януари 2021 г. до 17.00 часа на 8 февруари 2021г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: 145 516,00 лв.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

 1. 7. ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест са гласувани от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, съгласно чл.14, ал.2, т.1 и чл.26, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В тази връзка, МИГ ще извършва подбор на проектни предложение в съответствие с критериите, определени в „Методологията за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в стратегията за ВОМР”, която е неразделна част от Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие.

7.2. Специфични критерии за оценка и тяхната тежест:

 1. Проектът включва като целева група деца до 6 год.– 25 т.
 2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище с цел реинтегриране в образователната система 25 т.;
 3. Проектът включва дейности насърчаващи участието на родителите в образователния процес 25 т.;
 4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност –– 25 т.

Общ брой точки от специфичните критерии за оценка: 100 т.

 

 1. 8. МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: migdt@abv.bg.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: