Изготвен e проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“.

март 12, 2021

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“.
Проекта на заповедта е публикуван на интернет страницата на Община Трявна и на таблото за обяви в сградата на общината, Кметство гр. Плачковци, Кметство с. Станчов хан, Кметство с. Престой и Кметство с. Радевци.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

Документ