МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

януари 15, 2021

image

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“


О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG16RFOP002-2.090: МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“, „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

 

Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.090: МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК;

Основна цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки и средни предприятия от територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

–  повишаване на производителността; и/или

– ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.; и/или

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 

 1. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. Дейностите трябва да са насочени към:

– управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти; и/или

– разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; и/или

– услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; и/или

– разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

– инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

 

 1. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги. Дейностите трябва да са насочени към:

– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

– системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

– системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

 

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

 

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 8 март 2021г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет по процедурата: 134 192,26 лева.

 

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

Интензитет на подпомагане:

Минимална стойност на проектно предложение: 50 000 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 90%, не по-малко от 45 000 лева (23 008,13 евро).

 

Максимална стойност на проектно предложение: 390 000 лв.

Максималният размер на финансовата помощ, за която може да кандидатства един бенефициент с едно проектно предложение е 134 192,26 лева (68 611,41 евро).

 

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/;
 • на сайта на ОПИК – http://www.opcompetitiveness.bg, opic.bg ;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.