На вниманието на лицата, извършващи хотелиерски услуги на територията на община Трявна

октомври 2, 2020

image

Напомняме Ви, че следва стриктно да спазвате изискванията на чл.116 от Закона за туризма относно задължението Ви да водите регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста. В тази връзка екипи на Община Трявна извършват проверки на място и при установяване на нарушения се съставят актове за установяване на нарушения.  Съгласно чл. 213 от Закона за туризма, административните наказания са:

(1) На хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 7000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв., съответно имуществена санкция в размер 14 000 лв.

(3) На хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно изискванията на чл. 116, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

(5) На хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се налага глоба в размер 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер 5000 лв.

(6) При повторно нарушение по ал. 5 се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 10 000 лв.