Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр. Трявна, съществуващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр. Трявна

март 18, 2021

Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕЛИСТА“ ЕООД, ЕИК 107571532 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр. Трявна, съществуващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

Документ – Приложение