ОБЯВА 16.03.2020г.

март 16, 2020

ЗАПОВЕД № 3 11.03.2020 година.
На основание чл. 62. ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с утвърден протокол от работа на комисия назначена със заповед № 2/10.03.2020 година.

Документ