Обява 24.02.2020г.

февруари 24, 2020

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите и чл. 4, ал.2, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти на 10.03.2020 година от 09.00 часа в сградата на Община Трявна ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Трявна за обекти от 2001 до 2014.

Документи:

Заповед търг 2020 година
Проект на договор
Други тръжни условия
Изисквания към кандидатите
Основания за недопускане
Образец информационна табела
Списък на документите, които следва да представят кандидатите
Заявление Приложение 1
Декларация Приложение 2
Декларация Приложение 3
Декларация Приложение 4