Заповед №496/03.08.2020 г. на кмета на Община Трявна във връзка с изземване на имоти (земеделска земя) на ул. „Кисийска мера“ в гр. Трявна

август 4, 2020

За информация на гражданите публикуваме Заповед №496/03.08.2020 г. на кмета на Община Трявна във връзка с изземване на имоти, находящи се на ул. „Кисийска мера“ в град Трявна. Със заповедта […]

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. май 2020 г.

юли 30, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № […]

Предоставяне на услуги по проект „Грижа в дома“ – Компонент 3

април 22, 2020

Община Трявна е бенефициент по Проект „Грижа в дома“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0046-C01, по процедура № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Дейностите, предвидени по Компонент […]

ОБЯВА 16.03.2020г.

март 16, 2020

ЗАПОВЕД № 3 11.03.2020 година. На основание чл. 62. ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и […]

Обява 10.03.2020г.

март 10, 2020

Във връзка с допуснати технически грешки при изготвяне на тръжна документация, внасяме следните допълнения: Документ

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. февруари 2020 г.

март 6, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № […]

Обява 24.02.2020г.

февруари 24, 2020

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите и чл. 4, ал.2, чл. 5, ал. […]

ПРОМЯНА В ЗМДТ, КАСАЕЩА ПРИДОБИВАНЕ НА МПС ПО НАСЛЕДСТВО

февруари 11, 2020

Уважаеми съграждани, Във връзка с изменението на ЗМДТ, ДВ бр.96/06.12.2019 г. Ви уведомяваме, че при придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32/до шест […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.