ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

октомври 1, 2020

image

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.350

ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Мярката цели, също така,  повишаване на дела на селското стопанство в икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

 1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
 2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР.
 3. Специфични условия за допустимостта на получателите:
 4. Регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 5. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
 6. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 7. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
 8. Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
 2. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“.
 3. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
 4. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.
 5. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
 6. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.
 7. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства.
 8. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 9. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

 

Допустими разходи по мярката са:

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са в съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Разходи за материални инвестиции:

 1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда
 2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
 3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
 4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
 5. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
 6. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
 7. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
 8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
 9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. Инвестиции за закупуване на транспортни средства по настоящата процедура са допустими и за транспортни средства които следва да отговарят на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно чл. 2 от същия, законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи .

Разходи за нематериални инвестиции:

 1. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 2. Закупуване на софтуер;
 3. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:

-Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Общи разходи:

 1. Общи разходи са:

13.1. свързани с консултации;

13.2. хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

13.3. разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

 

Консултациите, по т. 13, буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т. 13 общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи съгласно ПРСР.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.04.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.05.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при неусвоен финансов ресурс по процедурата след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.08.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 30.11.2020 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  е: 300 000,00 лева (100 %), от които 270000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 30 000,00  лева (10 %)  – Национално съфинансиране.

 

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.350 е: 150 000.00 лева (100 %), от които 135 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 15 000,00  лева (10 %)  – Национално съфинансиране.

 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием – 150 000.00 лева (100 %), от които 135 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 15 000,00  лева (10 %)  – Национално съфинансиране.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 60 000,00 лева.

 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 60 000,00 лева

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 120 000,00 лева

 

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1.Критериите според вида на продукцията макс. 15т. :

1.1. Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска продукция  – 10 т.

– над 50% от общото производство на стопанството – 5 т.

– над 85 % от общото производство на стопанството – 10 т.

1.2.Производство на биологична продукция –  макс. 5 т.

– стопанството произвежда над 50% – 1 т.

– стопанството произвежда над 85 % – 5 т.

 1. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери (за кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. или по Мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., но не са подпомогнати по мярка 121 или Мярка 4.1)5 т.              
 2. Проектът предполага свързаност с други участници от територията – макс. 14 т.

3.1. Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ –  3 т.

3.2. Наличие на договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т.

3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровини от земеделието –  5 т.

 1. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.макс. 21 т.

4.1.Енергийна ефективност според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

– над 50 % – 4 т;

– над 85% – 6 т.

4.2.Иновативност на проекта – според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

– над 50 % – 4 т;

– над 85% – 6 т;

4.3.Опазване на околната среда според  % инвестиции (по обосновка в бизнесплана) :

– над 50 %  – 4 т;

– над 85% –  6 т;

4.4. Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 3 т.

 1. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ – макс. 15 т.

– за 1 работно място –  5 т.;

– за 2 и повече работни места – 10 т;

осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.

 1. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация и/или образование и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие)10 т.
 2. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели макс. 20 т.

7.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5 т.;

7.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

7.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) – 5 т.;

7.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 25 точки по критериите за подбор.

 

 

 

 Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg

 

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: