ПРОМЯНА В ЗМДТ, КАСАЕЩА ПРИДОБИВАНЕ НА МПС ПО НАСЛЕДСТВО

февруари 11, 2020

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изменението на ЗМДТ, ДВ бр.96/06.12.2019 г. Ви уведомяваме, че при придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32/до шест месеца/, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. На данъчно задължените лица ще бъдат изпращани съобщения с определения данък върху превозните средства. Когато има налични обстоятелства за освобождавне от данък или за ползване на данъчно облекчение собствениците подават нова декларация по чл.54.