ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2021-2027

януари 25, 2021

ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Трявна разработи Проект на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Трявна.
Същият е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на община Трявна. Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: tryavna@tryavna.bg в срок до 10 февруари 2021 година.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

План за интегрирано развитие

Програма за реализация

Програма за развитие на туризма

Приоритетни проекти

Индикативна финансова таблица

Индикатори

Индикатори за наблюдение и оценка

Индикатори за въздействие