РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ GAB 2117, ОБЩИНА ТРЯВНА

май 23, 2022

О Б Я В А

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2117, Oбщина Tрявна”

 Местоположение: Трасето преминава през поземлени имоти с идентификатори: 81058.42.47; 81058.348.51; 81058.337.151; 81058.335.60; 81058.311.46 и 81058.303.10 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Уведомление