СЪОБЩЕНИЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РЕГИОН, СЪГЛАСНО ЧЛ. 62А, АЛ.1, ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

септември 23, 2021

Документ