Съобщение на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно изготвена Програма за управление на отпадъците на община Трявна за периода 2021 – 2028 г.

юни 13, 2023

Решение № ВТ-19-ЕО/2023 г. на Директора на РИОСВ – В. Търново