Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и и здраве
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 156б
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» План за управление на строителните отпадъци и/или  План за безопасност и здраве;
» Документ за собственост /друго вещно право/

• ТАКСА: 10,00 лв./бр.