ОТ ПЪРВИ ЮЛИ СЕ ПРОМЕНЯ РЕДЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХ

юни 29, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще администрира заплащането за помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания и техните ремонтни дейности. Това ще става по нови правила и улеснен ред.

Започналите и неприключили до 30 юни 2022 г. процедури по предоставяне на ПСПСМИ, включително и плащанията им, се извършват при досегашния ред от Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Районната здравноосигурителна каса в Габрово е създала необходимата организация за работа по новите правила и е подготвила информационни материали.

Ето какво трябва да знаят хората, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия :

Когато човек с увреждане или упълномощено лице посети ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК след  1 юли и му бъде издаден протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, на място попълва и заявление до директора на РЗОК. Това заявление се подава служебно, от служител на съответната комисия, по електронен път. Не е необходимо лицето да посещава Здравната каса. Заявлението се разглежда в 7-дневен срок от експертна комисия в Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ при изделия на цена под 1000 лв. или Националната здравноосигурителна  каса /НЗОК/, ако става дума за изделие с по-висока цена. Служител на Здравната каса уведомява лицето с увреждане или неговият пълномощник за одобрението или отказа по телефона и/или на електронна поща, в зависимост от неговото желание, посочено в заявлението. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните кодове, но не и търговски наименования или фирми. Не е необходимо посещение в РЗОК. След като получи информация за одобрението, лицето с увреждане или негов пълномощник може да посети всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където им е удобно, на територията на страната. Само трябва да съобщи – ЕГН, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ. Търговецът ще предостави помощното средство според одобрението, което ще вижда в електронната система, а РЗОК/НЗОК ще му заплати. Списъкът със сключените договори и адресите  и телефоните за контакт ще бъдат достъпни на сайта на НЗОК и на място в РЗОК и ще се обновяват при промени.

Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, в изключителни случаи, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.

Ако човек с увреждане има издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на ПСПСМИ, издадено преди 1 юли 2022 г. и не е подал заявление в АСП, трябва да подаде в избрана от него районна здравноосигурителна каса (РЗОК) заявление на хартия за отпускане на ПСПСМИ. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка. Когато се подава по поща, към него се прилага медицинския документ, издаден от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ. Този медицински документ се представя и когато заявлението се подава на място в РЗОК. Ако няма специфицирано ПСПСМИ /с посочен конкретен код/ в медицинския документ, издаден от експертна лекарска комисия, човекът с увреждане или неговият пълномощник може да избере и да заяви ПСПСМИ от спецификация на НЗОК, която ще му бъде представена от служител на РЗОК.

Ако помощното средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт, човекът с увреждане или упълномощено от него лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец)  до директора на РЗОК. Заявлението може да се изпрати и с писмо с обратна разписка, чрез лицензиран пощенски оператор. Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията. Директорът на РЗОК издава одобрение за искания ремонт или мотивиран отказ. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК.

Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят и ремонтни дейности. За да се осъществи ремонта и НЗОК да го заплати, лицето или неговият пълномощник трябва да се обърнат към търговец, сключил договор за тази дейност, като му съобщят  ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за ремонт на ПСПСМИ. Търговецът ще може да види одобрението в електронната система и да изпълни нужния ремонт, а НЗОК ще му го заплати, според условията на сключения договор.

В случаите, когато заявление е необходимо да се подаде на хартия, това може да стане и в общинските офиси на РЗОК Габрово – в Севлиево, Трявна и Дряново.

Тези промени ще спестят време на хората, имащи нужда от помощни средства – в повечето случаи заявленията за отпускане ще се подават по електронен път още при посещението в ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и известията за издадените одобрения ще идват от РЗОК/НЗОК по електронна поща или телефон. Промените въвеждат и повече свобода на избор – лицата с увреждания ще могат да избират коя РЗОК да обработи тяхното заявление и при кой търговец да получат или ремонтират своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна.

Всеки, който има нужда от повече информация, може да се свърже с Районната здравноосигурителна каса в Габрово по електронна поща – gabrovo@nhif.bg и по телефон – 066 819 507, 066 819 513, 066 819 516.