ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТБО, СПОРТНА ЗАЛА, ОБЩИНСКИ ГОРИ И ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО

декември 3, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Общинска администрация дава отговор на поставени в социалните мрежи въпроси от групата на ПП „ГЕРБ“ в местния парламент.

Общинска администрация оценява факта, че предложението за освобождаване от наем на представителите на бизнеси, чиято дейност е засегната или спряна със заповед №РД-01-677/ 25.11.2020 на министъра на здравеопазването, среща разбирането и подкрепата на общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“.

 

Относно такса „битови отпадъци“:

За периода на извънредното положение в Република България от 13.03.2020 – 13.05.2020 г., исканията на физическите и юридически лица, извършващи стопанска дейност, които подадоха в Община Трявна справка-декларация за определяне на ТБО с основание прекратяване за посочения период, бяха уважени.

За 2021 г. в Предложението за определяне на ТБО за 2021 г. е направено изменение на справката-декларация. Добавено е ново поле като обстоятелство за „Освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за период на извънредно положение, прието с решение на Народното събрание“.

 

Относно въпросът за спортната зала, а именно: „Ще намери ли отражение проектирането на този инфраструктурен обект в бюджета за следващата година?“

В проекта за бюджет на Община Трявна за 2021 г. ще бъдат заложени средства за провеждане на конкурс за разработване на идеен проект и последващо изготвяне на технически проект за изграждане на спортна зала на територията на град Трявна. Относно мястото за проектиране на спортна зала, Общинска администрация ще представи пред Общински съвет всички възможни варианти към настоящия момент.

 

Относно управлението на общинските гори:

Още преди встъпването си в длъжност като кмет на Община Трявна, Силвия Кръстева ясно е изразила своята позиция относно Общинско дружество „Здравец“. Затова от нейно име, в качеството ѝ на кмет на Община Трявна, са подавани сигнали към Районна прокуратура – Габрово. Внасяни са предложения към Общински съвет, касаещи взимане на окончателно решение по проблема с фирма „Здравец“ ЕООД относно това какви средства биха постъпвали от общинските гори. Нито едно от предложенията не беше прието.

От началото на мандата си, кметът на Община Трявна Силвия Кръстева апелира към за взимане на адекватно решение и в тази връзка Общинска администрация отново ще внесе предложение за следващото заседание на Общински съвет.

 

Относно правилата за отпускане на еднократна помощ за новородено в Трявна:

Общинска администрация не приема твърдението, че правилата са неясни. Напротив – същите са оформени така, че да не се допускат спекулации. Общинското ръководство в лицето на кмета Силвия Кръстева, не би позволило умишлено да не се предоставят средства за еднократна помощ за новородено, още повече, че предложението за увеличаване на сумата в Бюджет 2020 беше именно на кмета. Но за да има публичност и яснота, за която всички апелираме, Общинска администрация изготвя проект на наредба за определяне параметрите за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено, който ще бъде внесен за разглеждане от Общински съвет – Трявна, след изтичане на всички срокове, предвидени в разпоредбите на ЗНА по приемане на подзаконовия нормативен акт, в случая Наредба.

 

„Оставам на разположение и продължавам да подхождам с разбиране за всички добри намерения за подобряване качеството на живот в община Трявна.“ – коментира кметът на Община Трявна Силвия Кръстева.