ПОДАДЕНО Е ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТНОСТТА „КРЪСТА“

декември 30, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес бе подадено проектно предложение „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ по Програма за развитие на селските райони; приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие).

Наименование на процедурата: МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Основните дейности, които ще бъдат предмет на настоящото проектно предложение са: вертикална планировка, озеленяване, поставяне на пейки, перголи, съоръжения за спорт и игра, осветление и видеонаблюдение. Предвижда се доставка и монтаж на детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както и зони за забавление за юноши и възрастни.

Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на региона чрез обновяването на инфраструктурата в общината и задоволяване на потребностите на обществото за забавления и отдих на открито.

Предвижда се изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване местността „Кръста“ – гр. Трявна. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Категория на обекта по ЗУТ – V категория. В местността „Кръста“ ще се обособи зона за игра с ударопоглъщаща настилка, като същата е предназначена за ползватели от 3 до 12 годишна възраст. За изграждането на зоната е необходимо да се премахне съществуващата настилка – хумусен слой, като се положи 20 см чакъл и 10 см сипица върху цялата площ на площадката от 100 кв.м. На площ от 100 кв.м ще се положи бетонова основа, а върху нея – ударопоглъщаща каучукова настилка 40/40/4 см, цвят зелен. На площ от 24 кв.м ще бъдат положени уни павета с размери 20/10/6 см, цвят сив, върху геотекстилно платно. Предвижда се доставка и монтаж на пътни ивици 10/25/50см за изграждането на алея. Предвижда се доставка и монтаж на 5 броя детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както следва:

– Комбинирано детско съоръжение;

– Детско съоръжение „Къща на баба Яга“;

– Детско съоръжение “Тролей”;

– Детско съоръжение за катерене и баланс;

– Игрално поле „дама“;

– Игрална маса за шах и табла с пейки;

– Беседка петоъгълна;

– Пейки;

– Перголи;

– Кошчета за отпадъци;

–  Парково светление;

– Видеонаблюдение.

 

Основни дейности:

  • Строителни дейности
  • Строителен надзор
  • Авторски надзор

Обща стойност: 70 000 лева без ДДС.