ПОДПИСАН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА“.

март 10, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

Кметът на общината Силвия Кръстева подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“. Проектът е финансиран по процедура. „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“по Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“.Договорената стойност на проекта е в размер на 151 925.76 лева

Основна цел на проекта е да се даде възможност за заетост и професионална интеграция в създаденото „Социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“ на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване.

Проектът предвижда дейности, свързани с подкрепа дейността на „Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“, посредством осигуряване на заетост на 10 лица от уязвими групи за период от 12 месеца на длъжност „работник поддръжка“ и „работник озеленяване“. Заетите лица ще преминат професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. За създаване на ефективни работни места се предвижда закупуване на необходимата техника, оборудване и работно облекло.