ПОДПИСАН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА“.

март 10, 2021

image

Кметът на общината Силвия Кръстева подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“. Проектът е финансиран по процедура. „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“по Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“.Договорената стойност на проекта е в размер на 151 925.76 лева

Основна цел на проекта е да се даде възможност за заетост и професионална интеграция в създаденото “Социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“ на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване.

Проектът предвижда дейности, свързани с подкрепа дейността на „Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“, посредством осигуряване на заетост на 10 лица от уязвими групи за период от 12 месеца на длъжност “работник поддръжка” и “работник озеленяване”. Заетите лица ще преминат професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. За създаване на ефективни работни места се предвижда закупуване на необходимата техника, оборудване и работно облекло.