ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

май 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящия през май 2021г. прием  на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработваното проектно предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“.

 

Дата и място на провеждане – 27.05.2021 г /четвъртък/ от 17:00 ч. в сградата на Детска градина „Калина“. Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Документация по проектното предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“ може да се разгледа в Общинска администрация  Трявна.

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния имейл на Община Трявна, но не по-късно от 30.05.2021 г.