ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТИЦ

април 28, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящия през май 2021 г. прием  на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработваното проектно предложение „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“.

Дата и място на провеждане – 10.05.2021 г /понеделник/ от 16:00 ч. в зала 403 на сградата на Община Трявна. Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния имейл на Община Трявна, но не по-късно от 12.05.2021 г.