ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2018 г.

август 26, 2019
Автор: Илияна Георгиева

На основание чл.140, ал.4 от  Закона за публичните финанси и във връзка с чл.44, ал.4 от  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

                                                                                                И

                                                              КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на годишния отчета за  изпълнение на бюджета за 2018 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 03.09.2019 година / вторник  / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за  изпълнение на бюджета за 2018 г. на Община Трявна са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на общината www.tryavna.bg

С Уважение,

 

Силвия Кръстева  /п/

Председател на Общински съвет – Трявна

 

Дончо Захариев  /п/

Кмет на Община Трявна

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА