ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 г.

септември 8, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.44, ал.4 от Наредбата зa условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна, председателят на Общински съвет – Трявна и кметът на Община Трявна канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на годишния отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.09.2020 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Трявна са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на Общината www.tryavna.bg: ТУК